Оьз кесписи мен оьктемсийтаган инсанлар

Тамбыз айдынъ ызында йыл сайын медицина куллыкшыларынынъ куьни деп белгиленеди. Бу байрамды биз оьз куьшин, билимин, юрегин аьдемлердинъ ден савлыгын саклавга багыслаган инсанлардынъ куьни деп санаймыз.

Ак халатлы аьдемлерге кайзаманда да сый этилинип келеятыр, олар кайдай кыйынлы, ама керекли эм маьнели кеспи сайлаганлар. Медицина куллыкшыларына биз кеспи байрамы куьнинде оьз разылыгымызды билдиремиз, сый этемиз аьр бир врачка, медсестрага, санитаркага, баьри медицина тармагы ман байланыслы инсанларга.

Медицина тармагы аьдемнинъ яшавында уьйкен орын тутады, сога коьре сол кеспидинъ иелери куьн сайын, саьат сайын кеспи борышына алаллыгын, аьдемшилигин коьрсетип турадылар. Аьлиги кыйынлы заманларда медицина куллыкшыларынынъ кайбириси кеспи борышын толтырып, аьдемлерге ден савлыгын, бир-бир заманларда – яшавын да кайтарадылар.

Ийги эмлевшилердинъ касиетлери – кесписине алаллык, баьтирлик, йогары кеспилик эм саваплык. Сол касиетлерин кулланып, элимизге кыйынлы аьллер туьскенде, иследилер медицина тармагынынъ куллыкшылары. Сол да уьйкен баьтирлик.

Баьри медициналык куллыкшыларын кеспи байрам ман кутлап, коьплеген ийгиликлер йораймыз. Савлай дуныядынъ ден савлыгын саклавшыларга – Сый эм оьрмет.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ куллыкшылары.