«Ногайский район» муниципаллык районынынъ администрациясы ясларды кутлайды

Сыйлы кеделер эм кызлар!
«Ногайский район» муниципаллык районынынъ администрациясы сизди ак юректен Яслар куьни мен исси кутлайды.

Яслык заманы аьр аьдемнинъ ийги яшав шагы. Ол – алдыга ымтылув эм ийги болмага шалысув. Ол – яратувшылык, мыратлар салув шак эм йигерлик, ол – излевлер, энъ йигерли ашувларды эм уьмитлерди яшавга шыгарув. Сиз, яслар, танълагысы куьн бизим киши Аталыгымыз уьшин, онынъ армаганда оьрленуьви, аьдет-йорыкларды тувган ердинъ тарихин эм маданиятын саклав уьшин баьри явап-лылыкты оьз мойнынъызга аларсыз.

Сиз – Ногай районынынъ эм савлай республикамыздынъ онъайлыгынынъ эм оьрленуьвининъ негизи. Тек йигерли болып, кыйынлыклардан кажынмай аьрекет этуьв керек.
Буьгуьн биз окувда, спорт, саният тармакларында уьйкен сенимлик тувдыратаган коьплеринъиз бек сукланамыз.

Дайым да сизде танълагы куьнге сенимлик эм етисилгенде бир токтамагандай эп болсын, а сизинъ куьш-куватлыгынъыз, яратувшылыгынъыз эм интеллект янъыдан-янъы енъуьвлерге етиспеге коьмек этсин.

Х.Саитов,
«Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга толтырувшы.