Сув ман канагатлавга – айырым маьне

Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Меликовтынъ тапшырувы ман Махачкала эм Каспийск яшавшыларын сув ман канагатлавды уйгынлав эм ишетаган сувды йиберуьв токтатылувы ман байланыста санитар-эпидемиологиялык аьлдинъ осалланувын тыюв бойынша оперативли штабы туьзилген.

Янъыларда ДР Оькиметининъ Председатели Абдулпатах Амирхановтынъ етекшилиги мен оьткен Оперативлик штабынынъ йыйынында ишетаган сув яктан аьллер сув ман канагатлав эм сувды йиберуьв объектлерининъ тозувы ман байланыста туьзилгени айтылып белгиленген.
ДР бойынша Роспотребнадзор управлениесининъ етекшиси Николай Павлов ишетаган сувдынъ сапаты заьлимдей осалланганнан себеп, 20 балалар бавларынынъ куллык этуьви токтатылганын билдирген. Роспотребнадзор мектеблердеги окувшыларга ас аьзирлев уьшин савытларга куйылган сувларды кулланмага маслагат берген. Яшавшыларга кайнатылган сувды кулланмага кенъес этилинген.
Махачкала администрациясы савытларга куйылган сувды аькелуьвди эм пайлап беруьвди уйгынлаган.
Махачкала администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Эфенди Хайдаков Миатли сув объектинде болган авария тайдырылатаганын эм тезден калады сув ман канагатлав иси янъыдан басланаягын билдирген.
Йыйыннынъ сырагылары бойынша Абдулпатах Амирханов кала ишинде сув пайлав точкаларын коьбейтпеге эм керекли аьллерде Росгвардия, ДР Орманлык хозяйствосы бойынша комитетининъ эм уьйкен предприятиелердинъ техникасын бу исте кулланмага тапшырган.