Тазалыкты тутув ниет пен

Уьстимиздеги йылдынъ навруз айынынъ баслапкы куьнлеринде Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ байыр туьзилисининъ куллыкшылары Иммунный авылыннан алып Терекли-Мектебке дейим япсарды тазалап шыктылар.

Сол куьнлер ишинде полиция куллыкшылары белгиленген япсарды сав кыс узагында йыйылган кокыстан тазалаганлар. Авыл ерин кокыстан тазалав субботниклерине шыгув полиция куллыкшыларына ийги аьдет болып келеди, соьйтип олар авыл, район ерин ярастырувга оьз косымларын этедилер.
Ногай районы бойынша Россия  ОМВД-сынынъ пресс-службасы.