Ясуьйкенлер мен байланысты уьзбенъиз

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ 18-нши номеринде «Район байрагы эм герби кайдай болмага керек?» деген макала баспаланып шыккан эди. Сол макалада атына коьре ногайлардынъ белгилери кайдай болмага кереги акында газета окувшыларын оьз ойлары ман боьлиспеге шакырган эдик. Аьли уьшин газетамызга келип, оьз ойларын айтатаганлар да бар.

Солардынъ биреви авыл ясуьйкенимиз Шора Абдулмежит увылы Аджибаев болады. – Герб, байрак халктынъ, миллеттинъ белгиси болады, сога коьре солардынъ кайдай болаягын бир аьдем билип эм ойлап шыгармага ярамайды. Аьр бир затты баслаяктан алдын билимли ясуьйкен аьдемлер мен маслагатласпага, тарихшилердинъ, суьвретшилердинъ ойларын билмеге керек. Маслагатты да ким болса сол берип болмайды, яшав коьрген аьдемнинъ маслагаты да пайдалы болмага болады.

Ызгы заманларда, биревге де ясыртын тувыл, бизде коьп терисликлер де кетедилер, неге десе ясуьйкен несил мен яслар араларында байланыс йокка эсап, бу ерде йигерим батып, сол байланыс йок деп айтпага да боламан.

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйыны ман кабыл этилинип, ногай халкынынъ байрагы ман герби алынаяктан алдын олар баслапкы булакларга таянмага керек эдилер, мен билип (мен аьли 80 ясымнан оьткен аьдем), бизим халкымыз кус пан дос бир де болмаган.

Мен бизим халкымыз ат пан бек ювык болганын билемен, ийинлерине кус тувыл, ок салганын коьргенмен. Аьли алынган герб пан байрак ким мен маслагатласып алынганын билмеймен, тек меним ойыма коьре, соны оьзин «мине мен» деп коьрсетпеге суьйген аьдемлер алганлар.

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйыны оьзлерине тавыс берген халкы ман не уьшин маслагатласпай, сондай затка кол басканларын анъламайман. Ахмат Кульниязов (яткан ери еннетли болсын) дайым да бизим халкымыздынъ белгиси – Коьк боьри болган деп айтатаган эди. Меним ойыма коьре, аьлиги заманда бизим халкта терен ойлап болув касиети йок. Герб пан байрак – миллет белгиси, сога коьре бу ерде янъылыс та болмага керек тувыл, – дейди авыл ясуьйкени.

Суьвретте: Ясуьйкенлер совети.