• Сегодня: Среда, Декабрь 8, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Район байрагы, герби кайдай болсын?

admin
Апрель30/ 2019

Яшавшылар эсине ____________

Быйыл 25-нши коькек куьнинде болып озган «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ кезекли 26-ншы сессиясында депутатлар Ногай район геральдикасын, олай дегени байрагын эм гербин ойласып карап, соларды сол сессияда ок кабыл этип алувы акында карар алган эдилер.

Сессиядынъ сол карары ман район ямагатынынъ хыйлысы макул болмаган, неге десе районнынъ геральдика белгилери бойынша конкурс белгиленмеге, конкурстан сонъ геральдика белгилери айырылмага, сонъында бу сорав ямагат пан ойласылмага эм соны ман байланыслы халк тынълавлары (публичные слушания) оьткерилмеге тийисли эди.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков район Депутатлар йыйынынынъ Ногай район геральдикасы акында алган карарын кери кайтарган. Оьз кезуьви мен район етекшиси бу соравды Ногай район яшавшылары арасында кенъ кепте ойласувга шыгарувы акында карарын кабыл эткен.

Соны ман байланыста окувшыларымызды газетамыздынъ бетлеринде Ногай район геральдика белгилери кайдай болмага керегин кенъ кепте ойласувга шакырамыз. Районымыздынъ байрагы эм герби акында оьз ойларынъызды, маслагатларынъызды газетамыздынъ редакциясына келип айтпага яде язылма кебинде бермеге яде сотовый телефон байланысы бойынша занъ согып билдирмеге де боласыз. Байланыс уьшин телефонларымыз: 8-928-277-29-59; 8-928-672-75-21.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.

Яндекс.Метрика