• Сегодня: Среда, Декабрь 8, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Ана тилди таралтамыз

admin
Апрель30/ 2019

Янъыларда балалар китапханасынынъ ярасык боьлмесинде Кадрия атындагы орта мектебининъ китапхана куллыкшысы Марина Арслан кызы Межитовадынъ уйгынлавы ман бир аьлемет шара озгарылды. Шарада сол ок мектебтинъ 4 «а» класс окувшылары катнастылар. Олар оьзлерининъ класс етекшиси Алина Касымовна Башантавова ман бирге сол шара озгарылаяк боьлмеди безекледилер. Буьгуьнги шара ногай шаири, язувшысы Анварбек Култаевтинъ яратувшылыгына багысланган эди.

Шарадынъ барысында Марина Межитова шаирдинъ яратувшылыгына багысланган презентация озгарды, соннан сонъ ол оьзи аьзирлеген материаллар бойынша балаларга туьрли соравлар берди эм тийисли яваплар да алды. Бу ерде ол балалардынъ тапкырлыгын, тынълаганларын эслеринде саклап болувын тергеди.

Окувшылар Дженнет Кусепова, Саида Найманова, Динара Курманбаева, Малика Аманиязова, Алтынай Толемишева, Имран Джумагишиев, Медина Аблезова, Аиша Байманбетова, Рахим Тореев, Суьйимбике Айтувганова Анварбек Култаевтинъ «Яс йигит» китабиннен «Эриншек кызлар» эртегиси бойынша инсценирование эттилер.
Балалар китапханасынынъ куллыкшысы Зульфира Биймурзаева А.Култаевтинъ яратувшылык йолы акында хабарлады.

Буьгуьн мунда конак Анварбек Култаевтинъ карындасы Азинет Башиева эди. Ол болса, балаларга А.Култаевтинъ аьли де этилмеген, тек планында бар мыратларын айтты эм йыйылган балаларды ногай тилин суьймеге, сол ана тилимизде баспаланатаган китаплерди окып турмага, тилди йоймаска куьш салмага шакырды.
Шара йылы хабарласув ман, окувшылардынъ туьрли китаплерди актарып каравы ман тамамланды.

Г.Курганова.
Суьвретте: шара катнасувшылары.

Яндекс.Метрика