• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Ногай район аькимбасынынъ Язлык байрамы ман кутлавы

admin
Апрель30/ 2019

Ногай район яшавшылары, аявлы ердеслер!

Сизди 1-нши Май куьни – Язлык эм ис байрамы ман кутлайман!

Яшавга янъы козгалыс беретаган язлыктан биз дайым да ийги туьрленислерди куьтемиз, соны ман янъырувга сенимлигимизди байланыстырамыз. Сол ок заманда тек белсенли куллык пан бизим келеектегимиз, баьрисининъ эм аьр кимнинъ де онъайлыгы туьзилеегин билемиз. 

Язлык пан ис янга янъы куьшлер береди эм туьрли несиллерди бирлестиреди. Айырым разылыгымыз бан биз сол куьн районымыздынъ экономикасына эм социаллык тармагына уьлисин косатаганларды эм Ногай районын иси, оьнери эм кеспилик усталыгы ман данъклайтаганларды алгыслаймыз.

Сондай специалистлер кайсы тармакта да бар, олардынъ районнынъ оьрленуьвине этетаган косымын биз ортак сый эм мактав ман белгилеймиз. Баьрисине де – ветеранларга эм ким тек янъы ис йолын баслаганларга, ким данъклы кепте ислеген эм буьгуьн де оьз куьшин эм коьнъил кайратын тувган ерининъ яхшылыгы уьшин беретаганларга да савбол айтамыз!

Бу сондай ийги байрам куьнинде районнынъ баьри яшавшыларына да ден савлыкты эм наьсипти, тынышлыкты эм эмишликти йорайман!

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы      М.Аджеков.

Яндекс.Метрика