Яс шахматистлер ярысы

Ногай район еринде, Ана куьнине багысланып, яс шахматистлер ара турнир озгарылды.
27-нши ноябрь куьнинде район орталыгы Терекли-Мектеб авылынынъ халк яратувшылык орталыгында шахматлар бойынша олимпиада болып озды. Онда бу интеллектуальли ойыны ман 3 айдан артык тувыл заман каьрлевши окувшылар ортакшылык эттилер.

Турнирде биринши кере ортакшылайтаганга карамастан, ярыста катнаскан баьри 18 шахматистлер де баргылы орынларды бийлемеге шалысып ойнадылар.
Ойыннынъ 6 кезегининъ сырагылары бойынша 2013-нши йылда эм оннан сонъ тувган кеделер арасында 1-нши орынга Юнус Кожаев тийисли этилинди, 2-нши орынды – Чингиз Адисов эм 3-нши орынды Исмаил Кельдимуратов бийледилер. Сол ок яслы кызлар арасында енъуьвши орынларга Амина Дильманбетова, Азиза Сагиндикова эм Сабина Эльмурзаева шыктылар.
2014-нши йылдынъ кадетлери арасында Джамбулат Эспергенов, Фарид Ханмурзаев эм Ислам-Али Турлавов енъуьвшилер болдылар. Ийги ойын коьрсетип, баргылы орынга бираз етеалмаган Абубакар Койлакаев «За волю к победе» номинациясында савгаланды.
Яс шахматистлерди ийги ойын коьрсеткенлери эм турнирде биринши кере ортакшылык этуьв сулыбын алганлары ман ак юректен кутлаймыз.
Суьвретте: Ю.Кожаев.