Дав акында тагы бир хабар

Уллы Аталык согысы. Ол аьли де неше йыллардан сонъ арада бир оьзининъ кайбир аьеллерде
аявланып сакланган документлери: фронттан келген уьшкил хатлары, билдируьвлери, суьвретлери мен оьзин бизим эсимизге сала турады.

Соьйтип, быйыл Ногай районынынъ Таьтли-Булак авыл орта мектебининъ окытувшысы Гульфира Койлакаевага ОртаТоьбе авыл яшавшысы Секерхан Кулумаева бир эстеликли суьвретти йиберген. Онынъ айтувы ман, бу суьврет аьлиги заманда Батыр-Мурза авылынынъ бир яшавшысынынъ уьйинде сакланады.

Суьврет бизге коьре 1941-42-нши йылларда район авылларынынъ бирисинде (Нариманда яде Батыр-Мурзада) алынган. Сол йылларда район еринде Нариман авылы ювыгында айтылган атлар
заводы болган. Район яшавшыларынынъ бир кесеги сол йылларда мунда согыс исине де уьйренген.

Мысалы, айтылган согыс ветеранымыз Зармухамбет Биймурзаев (яткан ери ярык болсын) мунда кесек заман согыс исине уьйренип, заводтан ога берилген аты, аьскерши кавалерист кийими эм савыт-садагы ман давга оьз йолдаслары ман кеткени акында белгили. Аьне сондай яслардынъ бир кесегин биз бу суьвретте де
коьремиз.

Сондагы йигитлердинъ онънан яде солдан экиншиси, С.Кулумаевадынъ соьзи мен, онынъ нагашакасы, ердесимиз Солтан Аметов болады. С.Аметов сонъында авыр дав йолларында сес-хабарсыз йойылган, онынъ акында билдируьв Эс Китабинде де бар. (Онынъ агасы Камел Аметов согыстан авыр яраланып кайткан. Онынъ кызы Салимет Сабутова Терекли-Мектеб авылында яшайды).

Сыйлы газета окувшыларымыз, аявлы авылдаслар! Сиз бу суьвреттеги йигитлердинъ кимлерин таныйтаган болсанъыз, бизге билдирмеге тилеймиз. Солай ок сондай суьвретлеринъиз уьйинъизде сакланатаган
болса, соларды эм солар акында кыска хабарын да йибермеге тилек саламыз.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.