Бактысы кишкей саьбийлер мен байланыслы

«Оьз ой-касиетлеринде каты турып, оьзининъ яны ман бет-бетке аьр такыйка сайын карамага амал саклаган, – тек сол инсан оьрленуьв йолы ман барып эм баскаларды оьзи мен аькетип бажарады», – деген К.Ушинский.  

Билимлендируьв аьр бир аьдемнинъ яшавында маьнели орынды тутады. Онынъ тармагында мектебке дейим билимлендируьв организациясы баслапкы звено болады.

Саьбийлерди балалар бавына йиберип, ата-аналар аьвлети сол учреждениеде оьзин онъайлы этип сезер деп сенедилер. Оннан оьзгелей, балалар бавында саьбий оьз заманын тек завыклы тувыл, пайдалы этип озгарганы да бек маьнели. Бу затлардынъ баьрисине етиспеге болады, эгер балага эм онынъ ата-анасына ийги, саьбийдинъ оьрленуьвине онъайлы себеплик эткен тербиялавшы карсы келсе. Соьйтип, бизим «Шолпан» балалар бавынынъ тербияланувшылары эм олардынъ ата-аналары оларга ийги тербиялавшы карсы болганына бек суьйинедилер. Сондай, балаларга юрегин савкатлап келген тербиялавшы бизи мен ислейди, ол – Умият Оразаевна Нартупова.

Онынъ ийги касиетлери – балаларга эм педагогикалык аьрекетине суьйими, йогары оьрленген интеллекти, сол шаклы оьлшемли ортак маданияты эм эдаплылыгы, балаларды тербиялавда эм билимлендируьвде туьрли кеспилик амаллар кулланып болувы. Баска бирев уьшин онынъ яны куьшли авырыйды, ол баладынъ оьзин юритуьвиндеги кайдай да бир кишкей туьрленислерди де сезип болады.

Умият Оразаевна – яратувшылык пан каьрлевши аьдем, дайым да инновационлык технологияларды, аьдеттен баскаланган методикады кулланады, боьтен де проектли аьрекети мен кенъ пайдаланады, соны ман мектебке аьли де барган йок балаларда оьз алдына ислевди оьрлендиреди. Онынъ исинде энъ де кызыклысы – театраллык аьрекет. Бу аьрекетте бала уялувды мутады, эткен исиннен куваныш алады, оьз сезимлерин, тынышсызланувын коьрсетпеге амаллы болады.

Театр йылында «Театрдынъ сыхырлы дуныясы» яратувшылык проектин яшавга шыгарып, ол саьбийлерди, эртегидинъ сыхырлы, ярасык дуныясына коьширетаган эди. Умият Нартуповадынъ тербиялав-билимлендируьв аьрекетине яратувшылык каравы балалардынъ яшавын яратувшылыктынъ куванышына, кызыклы ислерге толы этпеге эм ата-аналарды балалар бавынынъ яшавына киргизбеге амал береди.

Ол, оьзек те, алдынгы ийгиди, халк пан оьмирлер бойы сакланып келген, халк авызлама яратувшылыгын да мутпайды. Сол аркалы бала тек ана тилин билип калмайды, соны ман бирге онынъ ярасыклыгын коьрип, оьзининъ халкынынъ маданиятына ювыкласады. Оны ман танысув сырагысында кайдай да бир сезимлер балады бийлейдилер.

Соьйтип, Умият Нартуповадынъ яваплылыгы, шыдамлыгы, аьр бир баладынъ амалларына сенуьви – онынъ педагогикалык исининъ уьстинлигининъ негизи болады. Аьлиги заманда тербиялавшы болув кыйын эм яваплы, сога карамастан Умият Оразаевна оьзининъ куллыгын суьеди эм бакты ога бизим келеектегимизге уьлис коспага буйыртканы уьшин оьктемсийди.

М.Искакова.

Суьвретте: У.Нартупова тербияланувшылары ман.