Бас орында – кавыфсызлык

2023-нши йылдынъ сары тамбыз айынынъ 29-30-ншы куьнлеринде Россия билимлендируьв организацияларынынъ терроризмге карсы коршаланув бойынша уьйренуьвлер эм теракт заманында олардынъ аьрекетин тергев шаралары озгарылды. Сондай шара Джанибеков атындагы мектебте оьткерилди. Район мектеблериннен специалистлер йыйылдылар.
Шарада Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Б.Ярлыкапов, УО методисти Б.Бекмурзаев катнастылар. Коллективтинъ алдында эки борыш бар эди – кыянатшыды мектебке киргизуьв эм атылатаган алатты салув.
– Окытувшылардынъ эм окувшылардынъ кавыфсызлыгы – бизим энъ де биринши борыш. Аьдеттен тыс аьллерде дурыс этип оьзин юритуьв уьшин окытувшыларга да, окувшыларга да сулыбын оьстируьв керекли. Болган оьзгеристи токтатып, алдын шалув кыйынлы, болса да сондай шаралар бек пайдалы. Сога коьре, яваплылык пан карайык мундай оьзгерислерге, – деп айтты мектеб директоры К.Ярикбаева.
Уьйренуьвлер баьрисине де пайдалы болып оьттилер.
Бизим хабаршы
Суьвретте: шара катнасувшылары.