Расул Гамзатов айткан… Уллы шаирдинъ язганларыннан

Кайбиревлер басларында маьнели ойлар толысканнан тувыл, тиллерининъ ушлары кышыганнан соьйлейдилер.
Соьзлер – ямгыр кимик: биринши кере – уллы ийгилик, экинши кере – аьруьв, уьшинши кере – шыдамага болаяк, доьртинши кере – баьле-каза.
Юмарт табаклары сенинъ каравынъды куьтип туратаган китап пен дослас. Ол дайым да сага алал. Сен хан кимик бай, бир капиксиз ярлы бол, – ол сени сатпас, тасламас.
Атанънынъ сокпагын атанъа калдыр. Оьзинъе баскасын, оьз сокпагынъды изле.
Дуныяда эгер туьн болмаган болса, танъ да атпаяк эди.
Кынжалды кыннан шыгарганша, сиз сонынъ аьруьв этип кайралганына сенмеге керексиз.
Янынънан ювырып бараяткан оьгизди, эгер муьйизлериннен кагып ыслап токтатпасанъ, оны куйрыгыннан ыслап токтатпассынъ.
Оьгиздинъ куьшин оькиргеннен тувыл, ислевиннен биледилер.
Сав яшав оьмири урсысып олтырганнан, бир кере тоьбелескен яхшы.
Бирерде айтадылар: конак баьри ягыннан да ыспайы деп, ама кайтип айтсанъ да, конактынъ энъ де ыспайы ягы – аркасы.
Кайсы йол да кери бурылар, тек яшав йолы кери бурылмас.
Ыспайы этип суьювге де оьнер керек.
Баьри зат та бир тына заманга, тек куьтуьв оьмирли.
Мен наьсиплимен: акылсыз тувылман эм сокыр, бактымнан бир зат та тилемеймен, ама Ерде оьтпек колай болсын деймен, аьдемнинъ яшавы – баалы.
Ят аьдемнинъ баьлесинде оьзинъе нава излеме, ят аьдемнинъ кайгысыннан оьзинъе наьсип тилеме.
Ясты акыллы не зат этер? Кайгы. Акыллы картты не зат яс этер? Куваныш.
Баска миллеттен алган хатынынъ коьширилген ятлавга усайды.
Конакка келмейтаган да яман, конакка келип заманында кетпейтаган да яман.