Бийик енъуьвге тийисли болды

Дагестаннынъ Ногай районынынъ Куьнбатар авылыннан Хироу Мо деген уьш яслык аргымагы енъуьвши болып, Уьйкен савлайроссиялык баргысына тийисли этилди. Биринши кере Дагестаннан аргымагы элимиздинъ бас ат шабысларында енъуьвши болды. Ат шабыслар Краснодар каласынынъ ипподромында озгарылды. 2400 шакырым метр ерге дейим шабысувда Фазиль Койлакаевтинъ «Кунбатар» деген ат клубы атыннан катнаскан аргымагы артыннан келген куьндесиннен алдыда келип енъди. Жокей Мирбек Мамуровтынъ ат уьстинде усташа олтырувы ман Дагестан аргымагы сол кесек ерин 2,5 такыйка ишинде йортты.
Хироу Мо канында катыслыгы болмаган 2020-ншы йылда тувган кара торы аргымак болады. Бу йыл ишинде ол ызлы-ызыннан Уьйкен язгы, «Анилина» эм Уьйкен Ростов атшабысынынъ баргыларына тийисли этилген. Дагестан аргымагы элимиздинъ алты туьрли ипподромларыннан ортакшылык эткен аргымаклар арасында ийги заманын коьрсетти.
Савлайы Хироу Мо аргымагына оьз кеспилик оьсуьвинде тогыз кере ат шабысларында катнаспага туьскен, солардынъ сегизинде ол енъуьвши болып шыкты.
Бас баргыдынъ иеси болган Хироу Мо аргымагына келеекте де ярысларда катнасып, бийик етимислер, енъуьвлер аькелгенин йораймыз.
Суьвретте: шарадан коьринис.