Сыйлы мерекешиге Замбияда да оьрмет этилди

Белгили шаири Расул Гамзатовтынъ 100 йыллык мерекеси Замбияда шатлыклы аьлде белгиленди. Мерекели кешлиги Лусакада Россиядынъ маданият эм илми бойынша орталыгында уйгынланып оьтти. Расул Гамзатовтынъ мерекесине багысланып, онынъ яшавы эм яратувшылыгы акында суьвретлер выставкасы аьзирленген эди. Байрам катнасувшылары – ол Замбияда яшайтаган Россиядан ердеслери, баска болып, «ЗамРус» деген совет эм россия окув ошакларынынъ выпускниклер ассоциациясынынъ ваькиллери эдилер. Аьзирленген суьвретлер выставкасы йыйылганларды Расул Гамзатовтынъ яшавы эм яратувшылыгы, авар халкынынъ аьдетлери акында таныстырмага амал берди. Баска болып, Россиядынъ маданият эм илми бойынша орталыгынынъ тербияланувшылары эм Россиядан ердеслери сыйлы мерекешидинъ шыгармаларын окып эситтирдилер.