Уьйкен аьриптен аьдем акында соьз

Расул Гамзатов – ол оьз яратувшылык оьнерин уьйкен эм авыр яшавыннан оьткерген, ярасык ян байлыгы ман баскаланган, уьйкен аьриптен аьдем. Онынъ яратувшылыгы янды коьнъиллендирип байытады окувшылар ман уьйкен суьйим сезими мен окылады.
Кырк кийик айынынъ 6-ншы куьнинде Астрахань каласынынъ орталык кала китапханасында «Расул Гамзатовтынъ шаирлик гуьл байламы» деген шарасы уйгынланып оьтеек. Онда белгили шаири Расул Гамзатовтынъ яратувшылыгы эм шаирдинъ яшав шаклары акында хабарланаяк. Авар миллетининъ ийгиликке, аьдемшиликке, ясуьйкенлерди сыйламага уьйрететаган аьдетлерге, олар болса язувшыдынъ шыгармаларында ашык коьрсетилгенлер, уьйкен эс каратылаяк. Солай болып, шара катнасувшылары Расул Гамзатовтынъ ятлавларын яттан окып, онынъ, согыста ян бергенлердинъ эстелигине багысланган «Турналар» деген гимнге айланган йырын йырлаяклар. Солай болып, Астрахань каласында Студентлер паркындагы язувшылар эм шаирлер аллеясында, организация баславы ман, халк шаирининъ эстелик бюсти токтастырылаяк.
Баска болып, Расул Гамзатовтынъ аты Астрахань каласынынъ орамына да берилеек. Орамга белгили шаир Расул Гамзатовтынъ аты «Дагестан» деген Астраханьдеги регионаллык ямагат организациясынынъ баславы бойынша бериледи.
Расул Гамзатовтынъ язган ятлавлары, поэмалары йырларга айланганлар. онынъ шыгармаларынынъ негизинде фильмлер де салынган.
Ол халк пан, язувшылар ман дайым суьйдимли.
Г.Нурдинова.
Суьвретте:уллы шаири Расул Гамзатов.