Халкымыздынъ бай маданиятын саклавга каратылган

Сары тамбыз айында маданият баславлары бойынша президентлик фондынынъ демевлиги мен «Ногайдынъ уьйи» деген ногайский-дом.рф интернет-порталы эм документальлик фильмининъ туьзилуьви етимисли тамамланды. Проекттинъ етекшиси – белгили ногай язувшысы Иса Капаев. Сол зат савлай ногай халкы уьшин бек уьйкен маьнели оьзгерис болады. Проекттинъ бас мырады – ол белгили ногай язувшысы Суюн Капаевтинъ яратувшылыгы аркалы яс несилине ногай миллет аьдетлерин оьрлендируьв, кайтадан янландырув, яйылдырув эм коьшируьв болады. Порталды толтырув мырадта бай макалалары сайланып алынган эм йыйылган. Сайтта ногай халкынынъ яшавындагы баьри маьнели оьзгерислери де коьрсетилгенлер эм келеекте де баьри керекли билдируьвлер мен де толтырылып келеек.
Проекттинъ авторы, сыйлы язувшымыз Иса Капаевти, савлай ногай халкын эм сол пайдалы ис уьстинде куллык эткен аьр кимди де маьнели оьзгерис пен, коьп яклы маданиятымыздынъ карзынасын саклавга каратылган адабиат-илми майданынынъ дуныя ярыгын коьруьви мен ак юректен кутлаймыз!
Сиз сол сайт пан бу ссылка бойынша https://xn—-7sbigsfbgwbli7a.xn--p1ai/ кирип таныспага болаяксыз, а бу ссылка ман кирип, https://youtu.be/K61uDOkRyeU фильмди кармага амал табаяксыз.
Суьвретте: белгили ногай язувшысы С.Капаев.