Биринши орында — дослык

Школа директоры Омаргаджи Шахбанов конакларды хош алды. 

– Биз сизди оьз мектебимизде коьргенимизге бек суьйинемиз. Мунда шаралар бизим халкларды бирлестиреди, бир-биримиздинъ яшав аьллери мен, аьдетлери мен таныстырады, дослык байланысларды берклендиреди, – деп айтты ол. Келген конакларга окытувшылар Шуьмлелик авылдынъ тарихин хабарлады. Окувшылар ногай тилин уьйренмеге аваслыгы бар экенин айттылар, сол сорав бойынша амаллар алынар деп сенетаганларын билдирдилер. 

8-нши классларынынъ окувшыларынынъ арасында «Биревге – юз» деген конкурс оьтти. Терекли-Мектеб авыл орта школасыннан Суюнов Халил, Курганова Милана, Уразакаев Руслан, Кокурова Айсель, Утюмова Камила ойында катнастылар. Конкурска туьрли кызыклы соравлар салынган эди. Биринши орынды конаклар алдылар. 

6-ншы класслар арасында «Веселые старты», кеделер арасында волейбол ярыслары оьтти. Баргылы орынды Шуьмлелик авыл орта мектебининъ окувшылары алдылар. 

Келген конакларга концерт коьрсетилди. Сонъында Дослык Аллеясында окувшылар тереклер шаштылар. 

Келеекте де мундай йолыгыслар коьп болса, эки халк арасындагы дослык та берк болар деп шекленмеймиз. 
Г.Бекмуратова. 
Суьвретте: шара катнасувшылары.