Коьзге туьсип, коьрим болар

Элбетте, бир ерлерде мунъаймага да туьседи. Бир-бир аьеллердинъ балалары, ногай болып, ногайша билмейтаганлар да бар. 
Янъыларда бизим тувган «Шоьл тавысы» газетасынынъ бетинде, тербиялавшылардынъ кеспилик байрамы ман байланыслы болып, балалар бавында логопед акында макалады окып шыккан эдим. Сонда ол буьгуьнлерде балаларымыздынъ бир тилде де ашык соьйлемейтаганы акында айтады эм сол етиспевликти ол бизим эки тилде соьйлев мен байланыстырады. А бизим ата-аналарга сол да сылтав болатагандыр. Балаларын ашык соьйлетеек болып, ата-ана тувыл экеш, тетейлер де орысша соьйлемеге шалысадылар. Бу зат акында неге айтаман экен деген соравды берееклер аьзир боларлар. Явабым да бар. Сейиримди сырт якларда, яшав аьллерге коьре, яшап турган ердеслеримиздинъ, авылымнынъ унык кызы Мадина Сраждин кызы Айтманбетова калдырды.
Ол оьзи аьели мен бизим ногай шоьлден армаганда яшайды, янъыларда атасынынъ тувган куьнине багысланган кешликке келген. Оьзи, атайы Ибадулладай болып, бир аьлемет бийийди. Ибадуллады бизим Куьнбатар авылымыздынъ яшавшылары ийги биювши деп биледилер. Мен де кыздынъ оьнерин коьрип, ога янасып, орысшылатып: «Сен, кызым, бир аьлемет этип бийийсинъ, бу биювди кимнен уьйренгенсинъ»,- деп сорадым. Ол болса, меним орысша соравыма тап-таза ногайша явап берди.
Мадина Сургут каласында биюв кружогына юреди, окувын да тек бесевлерге уьлгиреди. Солардынъ арасында тигуьв кружогына да барады.
Биюв кружогында биринши класстан алып туьрли биювлерге уьйренеди. Ол сол кружоктынъ балалары ман кала болсын, онынъ кырында болсын озатаган шараларда белсен катнасады, уьстимиздеги йылдынъ увыт айында Сочи каласында, яс оьнерлилер шарасында катнасып, биринши орынга етискенлер. 
Баладынъ оьзининъ айтувына коьре: «Бос тыныс алгандай заманы болмайды». 
Мадина меним сейиримди калдырып, суьйиндирди. Ол калада яшайтаган болса да, тувган ана тилин сувдыратып биледи, а бизим авылда ясуьйкенлерининъ янында яшайтаган балаларымыз оьз тилимизди муттырмага турылар. 
Мадинадынъ буьгуьнлерде сондай болганында ата-анасынынъ да уьлиси барлыгы сезиледи. Ол — бизим авыл еринде яшайтаган балаларымызга, оларды тербиялайтаганларга уьйкен коьрим. Мен Мадина кызымызга окувында, аьр бир катнаскан шараларында тек уьстинликлерге етискенин, балалар уьшин врач-хирург болмага суьетаган алдына салган мырады толганын йорайман.
Аьперим бизим Мадина!
С.Межитов.
Суьвретте: М.Айтманбетова.