Оьнерли бала халкы уьшин хайырлы 

Маликовлардынъ аьели Терекли-Мектеб авылына коьшип келеди, Нурадил Кадрия атындагы мектебте окып баслайды. Окув отличниги, айлак танъ, яваплы кеде мектебте озгарылатаган баьри шараларда да катнасады. Ийги этип окыганы уьшин Нурадил «Артек» лагерине бармага тийисли болган. 
«Баьтирлерге – дайымлык данък» конкурсы эки кезек болып оьткен, биринши кезеги Хасавюрт каласында озды, экиншиси – Махачкалада. Бу эки кезекте де Нурадил биринши баргылы орынга тийисли болган. Ол яттан Фазу Алиевадынъ «Кызыл бозторгайлар» поэмасыннан уьзик окыды. Окувшыды аьзирлеген етекши – орыс тили эм дагестан адабиатынынъ окытувшысы Марина Арслановна Межитова. 
Нурадил баска конкурсларда да катнасады. Быйыл Фазу Алиевадынъ 85 йыллыгына багысланган конкурсынынъ район бойынша кезегинде катнасып, биринши орын алган. 
Нурадил мектебте «Йыл окувшы» конкурсында енъуьвши болды. Янъыларда Кизляр каласында, «Аталык акында ятлав окыймыз» деп аталып, яттан ятлав окувшылардынъ конкурсы озды. Нурадил Кадриядынъ «Меним Дагестаным» деген ятлавын окып, енъуьвши болды. 
Мектебте талаплы балалар арасында брейн-рингте, викториналарда катнасады Нурадил, Махачкала каласында озгарылган предпринимательлер олимпиадасында ортакшылык этти окувшы. Келеекте ол Москва каласында окымага ниетленеди, экономист кесписин байырламага суьеди. 
Окытувшы куьнинде озгарылатаган «Дублер» шарасында уьйкен класслар окувшыларынынъ совети бир тавыстан Нурадилди мектеб директоры этип сайлаганлар. 
– Нурадил – талаплы бала, оны ман ислемеге бек аьруьв. Яваплы, берилген борышты ерине еткерип этетаган окувшы ол. Мен ойлайман, келеекте Нурадил йогары билим алып, коьплеген бийикликлерге етисер, – деп айтады М.Межитова. 
Быйыл Нурадил 11-нши класста окыйды, талаплы окувшыга сынавларда уьстинликлер эм кенъ болып яшав эм билим йолы ашылганын йораймыз. 
Г.Бекмуратова. 
Суьвретте: Н.Маликов окытувшысы М.Межитова ман.