Дагестан Аькимбасынынъ Язбасы – республика яшавында айырым оьзгерис

Любовь Уразаева

Курал айынынъ 29-да Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Алимович Меликов ДР Халк Йыйынына каратылган йылсайынлык Язбасы ман шыгып соьйлеек. Оьз соьзинде ол регион оьрленуьвининъ бас йолларын эм ювык ара болжалга приоритетли борышларды белгилеек.

Язбада айырым эс каратылаяк дагестанлылардынъ яшав сапатлыгын ийгилендируьвге, аьскерде куллык этетаганларга, Дагестаннынъ промышленностьлик эм туристлик потенциалына. Сергей Меликов солай ок власть органлар аьрекетининъ пайдалыгын арттырув, регионлар ара биргелес аьрекетлевди беркитуьв эм инфраструктурады оьрлендируьв бойынша планлар белгилеген.

Республика етекшисининъ Язбасы ман республика парламенти алдында шыгып соьйлев шарасына Россия Федерациясынынъ Государстволык Думасынынъ депутатлары, Дагестан Оькиметининъ агзалары, ерли самоуправление органлар етекшилери, ямагат организациялар, яслар козгалыслар ваькиллери эм журналистлер шакырылдылар. Республика Аькимбасынынъ Язба ман шыгып соьйлевиннен сонъ пресс-конференция озгарылаяк, онда Сергей Меликов коьлемлик информациялар амаллар ваькиллерининъ соравларына яваплаяк. Язбадынъ тувра иштелиги мен «Дагестан» РГВК эм «Дагестан» ГТРК телеканалларда, телеграм-каналында эм ямагатшылыкта «Сергей Меликов» Контактта, солай ок «Россия», «Страна гор» эм «Столица» радиостанцияларында таныспага болады.

Сергей Меликовтынъ Язбасы, оьзек те, Дагестаннынъ ямагат-политикалык яшавында маьнели оьзгерис болып, республикадынъ армаганда оьрленуьвининъ бас йолларын белгилеек.