Дагестан Аькимбасыннынъ Язбасы- алдыга сенимли карав

Гульмира Нурдинова

Уьстимиздеги йылдынъ курал айынынъ 29-ншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов йылсайынлык Республикадынъ Халк Йыйынына каратылган Язбасы ман шыгып соьйледи. Ол оьз Язбасында билимлендируьв тармагына да айырым эсти каратты. Белгилеп оьтейик, республикамызда билимлендируьв объектлерининъ курылысы белсенли юреди.

Дагестанда бу йыл ишинде 10 балалар бавы, 30 окув мектеблери ашылаяклар, баска болып, 15 меканларында ярастырув

ислери озадылар. Регион Аькимбасы Сергей Алимович пен бир йыл артта салынган баьри борышлары да буьгуьнлерде республика яшавшыларынынъ онъайлыгын арттырув уьшин яшавга шыгарылады. Сонынъ ишинде, янъы мектеб Ногай районынынъ Кумлы, Батыр-Мурза эм Шуьмлелик авылларында янъы мектеблердинъ курылысы да тамамланадылар.

Подрядчиклердинъ оьз исине яваплыгы эм заманы ман толтырып келетаган ислер мен байланыста янъы окув йылынынъ басында балаларымыз янъы мектеблерде билим алып баслаяклар.

Солай болып, РФ Ортак билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы, ис ветераны Лиза Кусеповна Картакаева салынаятырган янъы мектеб уьшин регион етекшилевине Кумлы авылдынъ яшавшылары эм бирге куллык эткен ис йолдаслары атыннан уьйкен разылыгын билдиреди.

– Мен, педагог-насихатшысы Лиза Кусеповна Картакаева, бу хатты язаман эм язбай да болмайман… Авылымызда ДР Аькимбасы Сергей Меликовтынъ программасы бойынша янъы мектебтинъ салынатаганы юрегимди йигерликке, суьйинишке толтырады. Эски мектебимизде 52 йыл аьрекет эттим, эндиги балаларымыз, ис йолдасларым баьри онъайлыклары ман эки шарлаклы янъы мектебинде куллык этееги бек куьезлендиреди.

Меним ис йолдасларым, авылымнынъ яшавшылары республикамыздынъ Аькимбасы Сергей Меликовка, Дагестаннынъ авыл хозяйствосынынъ министри Мухтарбий Аджековка, Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргеповка, Кумлы авыл аькимбасы Сакинат Елманбетовага кишкей авылымызга айырым эс эткенлерине уьйкен разылыгын билдиредилер. Янъы мектебимиздинъ курылысы 2023-нши йылдынъ казан айында басланган.

Коьп савболсынлар, тезден авыл яшавшылар коьптен мырат эткен объекти тамамланып, кулланувга берилеек. Бизим яшавшыларды навасызландырып, янларын сызлаткан аьли де бир еримиз бар. Ол – Карасу эм Кумлы

авылларын байланыстыратаган йолынынъ аьли. Сол соравымыз да, ашык болып, эс берилмей калмаягына бек сенемиз, – деп белгилейди ис ветераны.

Суьвретте: Кумлы авылында янъы салынатаган мектеб.