Дагестанлылар аьр заманда да акыйкатлык уьшин

Биз – дуныядынъ яшавшылары, бизде ясуьйкенлер, балалар, тувган-кардашлар эм кишкей Аталыгымыз – коьпмиллетли Дагестан бар. Коьплеген йыллар биз оьз республикамызда яшаймыз, мунда аспанда туьрли тиллерде йырлар занъырайдылар, ким кайдай миллетли деп сорамаймыз, неге десе билемиз, кыйынлыкта, суьйиниште биз бирге боламыз, эгер Дагестан тавларында коьмек керек деген шакырув болса, ол бизим шоьлге дейим етеди. Кашан да, кайдай аьллер де болды, анъламаган да, билмеген де куьнлер болгандыр, тек биз сол заманларды бирге оьттик. Сол да сейирли тувыл, биз биринши орынга аьдиллик, акыйкатлык, баьтирлик салынатаган республикада тувганмыз эм яшаймыз.

Буьгуьнлерде бизге Махачкала каласынынъ аэропортында болып турган оьзгерислер уьшин намыслы эм коркынышлы. Биз кайгырамыз, узактагы Палестинада атылувлардан тынышлы яшавшылар, саьбийлер, ясуьйкенлер оьлгени бизим мойнымызды кеседи, ама кайдай аьллерде де бизге шыдамлык керек. Аьлиги заманда билимсиз аьдемлер йок, сога коьре социаллык тармаклардан келип турган провокацияларга берилмейик. Дагестанлыларга оьзин соьйтип юритуьв келиспейди, неге десе олар аьр заманда да акыйкатлыкты тутканлар. Аьши, кая бизим кыйынлы аьллерде дурыс карар алып болувымыз?

Оьз ойын аэропортта болган оьзгерислер акында регион басшысы Сергей Меликов айтты.

– Сол оьзгеристинъ катнасувшылары оьз иси мен Аталыкты коршалавшылардынъ аркасына пышак тускадылар – 1999-ншы йыл Дагестанга кирип турган халклар ара террористлерди токтатканларга эм аьлиги заманда СВО еринде республикамызды коьрсеткен йигитлерге. Баьри дагестанлылар да Палестинада болган оьзгерислер уьшин кыйланадылар эм сонда тынышлык болсын деп тилек тилейдилер. Болса да, аэропортта болган оьзгерислерди бир зат та аклап болмайды, правосаклав органлар оьз ойын айтарлар соны ман байланыста, сол зат этилинеегине шекленмеймен, – деди Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы.

ДР Оькиметининъ председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов регион басшысынынъ тапшырувы ман кенъес озгарды.

– Кашан да, бир аьдем де больницаларды, картлар, балалар, тынышлы яшавшылар туратаган уьйлерди атувды анълап болмас. Согыста 7500 палестинецлер оьлтирилген мен бирев де макул тувыл. Бу ерде биз Россия Президенти Владимир Путиннинъ ойын коьтергишлеймиз, ол биз аьдилликтинъ эм акыйкатлыктынъ ягында болмага керекпиз деп айтады. Аьр бир согыс эм конфликт тынышлык пан битеди, ама республикамызда болып турган ислер – дагестанлылардынъ куьндегилик яшавы тувыл. Бурынгыдан алып дагестанлылар – билимли, аьдил, танъ инсанлар, – деди Абдулмуслим Абдулмуслимов, регионда ямагат-политикалык аьллери бойынша Оперативли штабынынъ кенъесин аша берип. Ол ясларды провокацияларга берилменъиз, оьз ойынъызды закон бойынша якланъыз деп шакырув этти.

Оьз шакырувында Дагестан Муфтийи, шейх Ахмад Афанди баьрисине де сабыр болынъыз деп айтты. Ол бу маьселе бир куьн мен эм сондай ислер мен шешилинмейди деп белгиледи. Муфтий баьрисине де сабырлык эм шыдамлык йорады.

Буьгуьнлерде социаллык тармаклар туьрли билдируьвлерге толы, солардынъ ишинде провокационлылар да бар, сол халклар ара катнсларды бузувга каратылган. Меним ойыма коьре, сондай билдируьвлерди яймага бизде бир ыхтыяр да йок. Сол аьллерди туьзетуьв уьшин бизде власть органлары бар. Меним эсиме Дагестан Муфтийининъ соьзлери туьсти. Баьри зат та Кудайдынъ колында, оны бирев сама эситер эм согысты токтатар. Сол соьзлер кайдай акыллы эм дурыс. Бизде бир планета бар, аьр бир инсан бомбалар атылмасын, тынышлы яшавшылар оьлмесин, дуныяда баьри согыслар да токтасын деп тилек салса экен. Дуныяда тынышлык эм тыныклык уьшин.

Г.Бекмуратова,

ДР ат казанган маданият куллыкшысы.