Шатемир Мунгишиев: Бир тилде, бир ниетте болайык

Дуныяда болып турган оьзгерислер баьримизди де тынышсызландырады. Савлай элимиз бен кайгырамыз, Палестина ериндеги согысувларды коьре турып. Кашан да, юрек авырмай болмайды. , — деп айтты «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ кореспондентине Ногай районнынъ Ясуьйкенлер Советининъ председатели Шатемир Мунгишиев.

« Болса да, баьримизге де шыдамлык, сабырлык керек. Махачкала аэропортында болган оьзгерислер де кайбиримизге де ийги хабар тувыл. Дагестанлылар аьр заманда да оьз йигитлиги, йигерлиги мен данъклы болганлар, бу ерде ердеслеримиз янъылыс эттилер.

Мен баьри ясуьйкенлер атыннан шакырув этемен — сабырлык тутынъыз, йыйналманъыз коьп болып, митинглерге шыкпанъыз. Сол дурыслыктынъ йолы тувыл.

Коьплеген йыллардан бери бизим республикамыз аьдиллик, акыйкатлык, аьдемшилик касиетлерин бас орынга салып, дурыс йол ман барады. Сондай ерде биз бириншилердинъ сырасында турамыз. Бир ойда, бир ниетте болайык — провокациялар эм экстремист шакырувларга берилмейик. Сол заманда дуныяда эмишлик эм тынышлык болар».