Дагестан Муфтийи: Кавгаласувдынъ ушкыны бизим еримизге коьшпеге аз калганын, биз баьримиз де коьрдик

                      Аявлы кардашлар!

Дагестан Муфтиятынынъ куллыкшылары эм оьз атымнан сизди маьнели патшалык байрамы — Халк бирлигининъ куьни мен кутлайман.

   4-нши ноябрь Россия халкларынынъ биргелесуьвининъ белгиси болады. Бу куьн биз элимиздинъ мынъйыллык тарихин эсимизге аламыз. Онынъ еринде 200 халклар коьп оьмирлерден бери татымлыкта эм тыпаклыкта яшайдылар.

Бурынгыдан алып явлар бизди осал, куьшсиз этпеге шалысканлар, солай болган алдын да, солай аьли де болады — ызгы куьнлердеги оьзгерилер соны шайытлайдылар. Кавгаласувдынъ ушкыны бизим еримизге коьшпеге аз калганын, биз баьримиз де коьрдик.

Сога коьре элимиздинъ келеектегиси уьшин яваплылык, динимиз яде халкымызга карамастан, аьр кайсымыздынъ мойынында. Бу куьнлерде аьр бир гражданиннинъ шалысувына Россиядынъ уьстинлиги, оьрленуьви бойсынады.

Баьри аьдемлердинъ борышы —Элимиздинъ онъайлыгы уьшин тынышлык, танълык эм бир-бирин анълавынъ тоьгерегинде баьри куьшлерди бирлестируьв. Бу бизим ортак уьйимиз экенин анълап, биз оьзимизди онъайлы этип сеземиз эм соьйтип сезбеге де тийислимиз, сонда тек республикамыздынъ тувыл, савлай элимиздинъ тынышлыгынынъ эм шешекейленуьвининъ негизи.

Бу куьн мен баьримизге де тынышлык, танълык эм Яратувшыдынъ ийгилигин йорайман. Кудайдан миллетлер ара келисуьвди беркиткенин, халкларды саклаганын эм олардынъ арасындагы суьйимди куьшли эткенин тилеймен».

Дагестан Республикасынынъ муфтийи шейх Ахмад-Афанди Абдулаев.