Джамалудин Эсиргепов: Ясларды тербиялавда биргелесейик

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ бас каласында болып кеткен урыслардынъ бас себеби – тыстан йиберилген «ушкын» болады. Сол бизим тыпак еримизде «отты» да салмага карады. Социаллык тармаклардагы ялган билдируьвлерге болып, солай ок, украин спецслужбалардынъ колгабыс этуьви мен бир неше дагестанлы яслар тийисли законга карсы шыкпага карадылар, ясырмай айтатаган болсак, законларды да буздылар.

Провокаторларга иеримеге ярамайды. Иеруьв болса, бизим билимимиз де, тербиямыз да тийисли дережеде тувыл экенин коьрсетеди. Сонынъ уьшин бизге ясларды тербиялавда биргелеспеге керек болады. Бизде ортак баалыкларды сыйлап, тутып болатаган яслар болса, бир инсан да оьзининъ кир ниетин ябыстырып та болмас. Билимли ясларды тербияласак, тынышлы танълагы куьн акында айтпага боламыз.

Сектор Газада буьгуьнлерде айлак осал аьл болып туры. Атылувлар астында– тынышлы халк. Олардынъ баргандай, сол атылувлардан кашып кутылгандай ерлери де йок. Биз анълаймыз, сондай аьлге калган аьдемлердинъ зорлыгына бизим яслар карап турып болмайдылар. Дагестан Республикасында сондай урыс-туьйислер этип, биз Палестина еринде яшайтаган аьдемлерге кайтип коьмек этип боламыз?

РФ Президенти белгилегенлей: «Палестинага биз тек сол казалы оьзгерислерди баслайтаган, отты «тутандыратаганлар ман» куьрес юритпеге керекпиз. Биз – Россия, согыс спецоперациясында куьрес юритемиз. Мусылман халклары анъламага керек, бизим Элдинъ согыс спецоперациясында енъуьвиннен себепли болаяк Палестинадынъ эм, савлай тентирекшиген мусылман элининъ келеектегиси – сол енъуьвден себепли».

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов – Дагестан ерин суьйген, онынъ келеектегиси акында ойланган аьдемлерди сондай бузгышлав аьллерди айланып кетпеге, кир ниетлерди яшавга шыгармай, баскаларга иеримей коймага шакырады.

– Сиз оьзинъиздинъ ойсыз абытларынъыз бан, ямагатты боьлетаган аьллерге салувынъыз бан, куьтувар яклардынъ эллерининъ суьйинишин коьтересиз, оларды куватлы этесинъиз. Дагестан ерининъ аьдемлери дайым аьдил, тувралыкты суьйген деп белгили болган, йоймайык сол касиетимизди, – деген ол.

Дагестан Республикасынынъ межигитлеринде Палестин халкынынъ тынышлыгы уьшин намазлар кылынадылар. Аьр бир кыйынлыктан сонъ, тынышлык та келеди. Солай болган эм аьли де болаяк.

Джамалутдин Эсиргепов, «Ногайский район» МР аькимбасы.