Эльмурза Саитов: Олардынъ аьрекети законсыз деп санайман

Ногай районынынъ яшавшылары палестин халкынынъ оьз патшалыгын туьзбеге эм балаларынынъ эмишлигин канагатлавга куьресин толы кепте хош коьреди деп белгилеген Махачкала аэропортында болып оьткен оьзгерислер акында айткан соьзинде район администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов.

– Соны ман байланыста биз израиль аьскерлерининъ палестин халкына карсы согыс аьрекетин дурыс коьрмеймиз. Биз соны каты айыплаймыз эм израиль аьскерлерининъ аьрекетин аьли ок та токтатувга, гуманитарлык саьнеди уйгынламага, аьдемлерди медициналык коьмеги, керекли ас-сув эм мекан ман канагатламага керек деп талаплаймыз. Сол ок заманда Махачкаладынъ аэропортында тийисли ямагат йорыгын бузганлардынъ аьрекетин законсыз эм ерсиз деп санайман, неге десе олардынъ каары Израильдинъ Палестинага карсы согысы уьшин бир куьнаси де болмаган аьдемлерге каратылды.

Тынышына яшайтаган аьдемлер оьз етекшилерининъ кыянатлык аьрекети уьшин кыйынлык коьрмеге тийисли тувыл. Сонынъ акында аьли тап 1945-нши йылда совет аьскершилерине каратылган шакырувында Совет патшалыгынынъ басшысы И.В.Сталин айткан. Ол Германия ерлерине совет аьскершилери киргенде, бу элдинъ гражданлары бизим аьскершилердинъ согыс аьрекетиннен зарар коьрмеге керек тувыл деп буйырык берген. Бу тарих мысалы бизим баьримиз уьшин де яркын коьрим болмага тийисли, – деген «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ хабаршысына Эльмурза Саитов.