Дагестаннынъ юстиция министерствосы санкцияланмаган митинглерде катнасув уьшин яваплык акында хабарлады

Митинглер, демонстрациялар, пикетлер тек власть органларынынъ тийисли разылыгы негизинде озгарыладылар.   Аьрекетлейтаган законодательство ман аьдемлердинъ планланмаган коьлем болып йыйылувларына тыйдажылык салынган. Санкцияланмаган митингте ортакшылык этуьв уьшин административлик эм уголовлык яваплыгы каралады.

Солай болып,  митингти озгарув эм уйгынлав йорыгын бузганы уьшин шуьшлилер  РФ Уголовлык кодексининъ 212.1 статьясы бойынша 600 мынънан бир миллион акшага дейим, яде кыйын акы, яде дембиге йолыктырылганнынъ эки йылдан уьш йылга дейим баска келими оьлшемлеринде, солай болып,  480 саьат болжал ишинде куллык этпеге, яде бир йылдан эки йыл болжалы ишинде туьзетуьв куллыклары ман каьрлемеге, яде 5 йылга дейим куьштен куллык этпеге, яде  сол ок болжалга эркини кесилуьви мен дембиге йолыктырылады. Административлик ыхтыярды бузувлары   акында Россия Федерациясынынъ Кодексининъ 20.2 статьясы бойынша административли яваплылыгы гражданларга 10 мынънан 50 мынъ оьлшемине дейим, яде 50 саьатке дейим куллык этпеге, яде 10 суткага дейим административлик арести салынады. Сондай шаралардынъ катнасувшыларына 10 мынънан 20 мынъга дейим, эгер гражданлардынъ ден савлыгына эм муьлкине зыян келтирилген болса — 300 мынъ маьнет штраф салынувы каралады.