Сапият Межитова: «Оьткир коьз бен, толы ой ман карамага керекпиз»

Сапият Бекмурзаевна Межитова,Ногай районынынъ Орта-Тоьбе орта мектебининъ етекшиси: «Оьткир коьз бен, толы ой ман карамага керекпиз»

–Бизим эсимизде коьп затлар бар. Республикамыздынъ ишинде болган туьрленислер, Эл бойынша болган туьрленислердинъ бизде кайтип суьлдерленгени де эсимизде. Боьтен де меним несилимнинъ эсинде 90-ншы йыллар. Сол йылларда бизим тыпак, коьпмиллетли республикамыздынъ ярасыклыгы йойылганга усас эди. Мунда коьп йыллар артта билим тармагын коьтеремиз, оьрлендиремиз деп келген баска миллетли аьдемлер

(оьзимиздики болгайдайлар) ерлескен ерлерин таслап-таслап кеттилер. Сонынъ ишинде бизим районымыз да бар. Эсимизге айлайык, не шаклы орыс миллетли окытувшылар бар эдилер, олар ногай халкына билим берип, билимлендируьв тармагын коьтергенлер, соны мутпага ярамайды.

Бу куьнлерде республикамызда болган ис – аэропортта бир неше акылсыз аьдемлердинъ ойсыз абыты республикамыздынъ атын кирлетедилер. Сондай ойсыз абытларга бармас уьшин ясларымыздынъ билимлери теренъ болмага керек. Сонынъ уьстинде ислев –бизим борышымыз.  Окытувшылар оьзлерининъ окувшыларына берк билимди бермеге, оларды инсан этип кеплемеге аз куьш салмайды. Алдыда да сол исти элдинъ тек оьрлендируьвине бардыраякпыз.

Яслар, ойсыз, зыян келтиретаган абытларга барманъыз. Тыстан бизге оьзлерининъ кир ниетлерин ябыстырмага суьйгенлердинъ тоьслерин кактырмайык.