Дагестаннан Палестина яшавшыларына гуманитарлык коьмегининъ биринши партиясы кетти

Сол билдируьвди караша айынынъ 20-ншы куьнинде эртенъликте ТГ-каналында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов билдирди. Буьгуьн, эртенъги 6 саьатте, Махачкала каласынынъ «Уйташ» халклар ара аэропортыннан Россия МЧС спецборты ушты, ол палестиншилерге биринши 30 тонна гуманитарлык югин аькетти.
– Буьгуьн биз Палестина яшавшыларга биринши коьмегимизди йибердик. Мен дагестанлылар ман оьктемсиймен – олардынъ янынынъ кенълиги мен, ийгиликке ымтылган юреги мен. Бизге ят кайгы, ят саьбийлер, ясуьйкенлер йок. Сол затты биз аьр заманда да коьрсетемиз. Бизим республикамыз СВО ерине гуманитарлык коьмегин йиберуьв бойынша алдышы орында турады, ол Сирияда эм Турцияда болган землятресениелерде болган яшавшыларга ярдам этеди, шефство алган Михайловский районга аягына турмага коьмегин береди. Буьгуьнлерде биз оьз исимиз бен, бир ниетте болып, Газа яшавшыларын коьтергишлеймиз. Сол урыстынъ биринши куьниннен алып биз Дагестан Муфтияты ман бирге ярдам керексинетаганларга коьмек этуьвдинъ амалларын излестирип келеятырмыз. Эки амал таптык – биргелес тилек тилев эм гуманитарлык ярдам.
Гуманитарлык югин савлай республикамыз бан бирге йыйнадык. Бар эди сондай меценатлар, керекли юкти оьзлеримиз тоьлейик дегенлер, ама меним ойыма коьре, биз аьр бир дагестанлыга сол ийги акцияда катнаспага амал бермеге керекпиз. «Инсан» эм «Таза юрек» фондлар тез аьрекетлеп, акша йыйнадылар. Сол зат бизим бирлигимизди шайытлайды. Биз буьгуьн Палестинага тек азык-туьлик, кийим, дарманлар тувыл, оьзимиздинъ юреклеримиздинъ йылувлыгын да йибердик. Дагестан Республикасы бойынша 100 тонна гуманитарлык юги йыйылган, тез арада экинши партияды йибермеге ниетленемиз. Бизим Палестинадагы кардашлар оьзлерин ялгыз деп сезбесин, бизим оларды коьтергишлейтаганымызды коьрсинлер. Биз олар уьшин тилек тилеймиз эм тезден кыйынлыклары битер деп сенемиз, – деп язган Сергей Меликов.

Аьзирлеген Гульфира Бекмуратова