Шакырувга тез келдилер

Разылык

Бизим яшайтаган якларымызда куьши еллер эсуьв аз болмайды. Табиаттынъ сондай туьрленислерине биз сейир де этпеймиз.

Ама электроярыктынъ соьнуьви, уьйде йылувлыктынъ, сувдынъ йок болувы бизим конъилимизди бираз куьнъирлендиреди. Сосылардынъ кайсысынынъ йоклыгы бизди айлак куьшли кыйландырады экен деп ойлансак, мага коьре, электроярыктынъ йоклыгы коьпке авыр болады. Сонынъ йоклыгы баскаларга да тыйдажылык аькеледи. Электроярык йок болса, соны ман канагатланатаган пешлер де, косымша куьш беретаган моторлар да ис аьрекетин токтатады.
Бу куьн эсип баслаган куьшли ел коьп ерлерде электротеллерге зыян аькелди. Айтпага, «Айланай», театр ис аьрекетин бардыратаган меканнынъ алдында электротел уьзилип, электроярыксыз калдылар. Сонда, каравылшы ис аьрекетин бардыратаган Рашид Капитуллаевтинъ тел согып билдируьвине эм телефон аркалы алынган суьвретлерине, видеосюжетке коьре, электриклер тез аьрекетте оьз борышларын толтырдылар. Тел тез аьрекетте ясалды эм электроярык келди. Заманы ман этилген иске «кар явмады».

Галима Курганова