Енъуьвши кыз Ясалия

Балалардынъ уьстинликлери кайбиримизге де, боьтен де ясуьйкенлерге, ата-анага бек уьйкен куьез. Талаплы саьбийлер оьз оьнерлерин туьрли ерлерде коьрсетедилер. Соьйтип, Ясалия Алиева Сургут каласында яшайды, 4-нши класста окыйды. Кишкей болса да, Ясалия бек акыллы, окымыслы кызалак. Ол мектебте, кала бойынша озгарылатаган шараларда белсен катнасып, биринши орынларга тийисли болады.

Янъыларда билимли кызалак Савлайроссиялык «Леонардо» деп аталган яратувшылык янъылыклар, ашылувлар фестивалинде катнасты эм онынъ финалисти болды. «Пластиковый бум» темасы бойынша доклад аьзирлеген Ясалия бек ийги этип исин яклады.

Ясалия мектебте тек бесевлерге окыйды, ол баьри затларды да этип уьлгиреди, туьрли кружокларга, секцияларга юреди, коьплеген затлар ман кызыксынады.

Юсуп эм Марина Алиевлер кызынынъ кызыксынувларын ийги этип коьредилер, билимли болсын, аьли де коьп уьстинликлерге етиссин деп йорайдылар. Боьтен де унык кызынынъ уьстинликлерине тетеси Тавжан Анвар кызы суьйинеди. Ясалиядынъ аьр бир енъуьви ога кайдай уьйкен куьез болады.

«Баладынъ баласы балдан таьтли» дегенлей, тетейдинъ коьнъили тавдай болады, юреги оьктемликке, суьйинишке толады.

Ясалияга аьли деп коьп енъуьвлер йораймыз.

Г.Бекмуратова

Суьвретте: Я.Алиева