Дайымларга халк юрегинде

Таза аспан, ярык куьн, балалар куьлкиси уьшин янын аямады.

Дуныяда аьдемлердинъ энъ де бас орынга салатаган баалыклары бирдей болмайды. Аьр кимнинъ – оьз мырады, оьз ойлары, оьз кызыксынувлары. Аьр бирев оьзине йол сайлайды. Оьзек те, бактыдан аьдем кутылып болмайды, ама сайлав этуьвинъ коьп затка  себеплик этеди.

СВО барысында аьскер борышларды толтыраятып, баьтирше янын берген Ренат Елманбетовтынъ сайлаган йолы – Элин эм онынъ кызыксынувларын коршалав болды. Элине уллы суьйими ога аьр дайым да куьш берген эм ол баьтирликлер коьрсетип турган. «Орден Мужества» эм «За ратную доблесть» савгаларынынъ иеси Ренат Алимхан увылы Эли уьшин яс янын аямай, оьлимсизликке абыт алган.

Россия Президентининъ буйырыгы ман Ренат Елманбетов СВО барысында аьскер борышын толтырувда коьрсеткен баьтирлиги эм эрклиги уьшин экинши «Эрклик» орденине оьлгеннен сонъ тийисли этилинди. Патшалык савгалары тапшырылувына багысланган шара Ставрополь крайынынъ Ставрополь каласында оьтти. Ренат Елманбетовтынъ савгасын ата-анасына сакламага Ставрополь каласынынъ аьскер комиссарынынъ орынбасары Александр Сивченко тапшырды. Эрклик орденин Ренаттынъ анасы Саниет Кадырберди кызына ыслатаятып, ол бу куьнлерде де Россиядынъ офицерлери мен аьскершилери, Уллы Аталык согысы йылларындагындай болып, Элимизди коршалайтаганларын белгиледи.

– Россия Федерациясы, Совет заманындагындай болып, коьп миллетли эм коьп динли эл болады, сонда бизим куьшимиз. Баьри динлер эм миллетлер бир-бирине коьмек этедилер. Солай дайым да болар. Бизим Эл дайым да енъуьвши болады. Баскалай болмас. Сизинъ увылынъыз уьйкен оьрмет пен ызгы йолга салынган. Баьри баьтирлерди де ат- аты ман эсимизде саклайык. Олар бизди эм бизим уллы Россияды коршалап янларын бергенлер. Биз оларды, Уллы Аталык согысынынъ ветеранларындай этип, дайым да эсимизде саклармыз, оьрметлермиз. Баьтирлеримиздинъ ата-аналары алдында сондай Элин шынтылайын суьйген увыллар тербиялап-оьстиргенлери уьшин басымызды тоьмен иемиз. Олар дайымларга бизим юреклерде калар.

Увылларын йойыткан аналардынъ казасы бир зат пан да оьлшенип болмайды. Ама юректен шыккан йылы соьзлер айтып, оларды колтыкламага болады. Саниет Кадырберди кызы – ол бизим Ренатты элин суьер, яваплылы, таза намыслы, оьз мырадына етисуьвде арувды-талувды билмеген аьдем этип тербиялаган хатын. Контракт бойынша аьрекетлевдинъ болжалы тамамланганнан сонъ, ол анасына келип, тагы да СВО-га, оьз аьскер йолдаслары ман Элин коршаламага кетпеге ыхтыяр тилеген. Офицер баскалай болмаган. Саниет Елманбетова да оьз разылыгын билдирген. Кыскаяклы ойлары ман дайым увылынынъ касында болган, оны ман бирге йигитликлер эткен. Алдышылыкка аьвлетин йиберип, соннан увылын куьтуьв йигитлик тувыл ма? Саниет Кадырберди кызынынъ алдында биз баьримиз де басымызды иемиз, Кудай ога куьш, шыдамлык эм ден савлык берсин.

Коьз яслары эм юрек дерти мен яс янын берген офицердинъ анасы йыйылганлар алдына шыгып соьйледи:

– Дуныядынъ бир муьйисинде кишкей кесек ер бар, ол ногайдыкы деп аталады. Сол ерде куьш-куватлы, коркынышсыз, шынты эрлер тувадылар. Ногай аьелде эр бала тувса, булай айтадылар: «Коршалавшы тувды». Ол акыйкатлык. Меним увылым Ренат Елманбетов оьзининъ киши эм уьйкен Тувган ерининъ алдында эр борышын толтырды. Ол таза аспан, ярык куьн, балалардынъ куьлкиси эм картлардынъ тынышлы уйкысы уьшин янын аямады. Янын берген аьскершидинъ анасы кимик, дуныяда бир де согыслар болмасын, тынышлык дайымларга ер-юзин бийлесин деп тилеймен. Согыс майданларда яшавлары курман болган йигитлерге дайымларга сый эм данък. Олардынъ атларын Аталыгы бир де мутпас. Бизим эр балалар эртерек оьз аьеллерин калдырмасынлар.

Аьлиги заманнынъ авыр, маьнели оьзгерислери аркалы эр балалар баьтирлерге айланадылар. Олардан Аталыгына алал куллык этуьвде яс несил коьрим алар. Басланган согыслар тамамланадылар. Бек маьнели аьр саьат эм куьн сайын кайдай баа ман тынышлы яшав курылганын эсте саклав. Тынышлыкты сакламага эм келеек несиллерге тапшырмага тийисли.

Нурият Кожаева,

РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.