Йолыгыс кызыклы эди

Мереке

Галима Курганова

 Янъыларда А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ актовый залында, ногай халкымыздынъ талаплы аьдемлерининъ бириси, Россиядынъ эм Дагестаннынъ ат казанган маданият куллыкшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган артисти, РФ Язувшылар, Журналистлер, Композиторлар Союзларынынъ агзасы Яхья Таймасхан увылы Кудайбердиевтинъ мерекесине рас барып, яратувшылык кешлик озгарылды.

Онда мектеб окытувшылары, окувшылары катнастылар. Кешлик юритуьвшилери – окытувшы Альбина Каирбек кызы Курганова ман он биринши класс окувшысы Хан-Солтан Эсиргепов келген конакларды мерекеши мен, онынъ яратувшылык йолы ман таныстырдылар.

Кешлик барысында композитордынъ анъ салган, оьзи язган йырлары йырландылар.

Шара басында А-Х. Джанибеков атындагы мектебине багысланып, Магомет-Али Хановтынъ соьзлерине язылган, бу куьнлерде мектеб гимни болган, Яхья Кудайбердиев анъ салган йырын бу йыл мектебти кутараятырган окувшылар йырладылар.

Келген конакты мектеб етекшиси Курасхан Джумагельди кызы Ярикбаева хош коьрип алды. Ол Яхья Кудайбердиевке ногай халкынынъ маданиятына эткен косымы уьшин разылыгын билдирди эм алдыда да ден савлыкты, оьрленуьвди, маданиятка аьли де косым этуьвди йорап, гуьл байламын савкат этип тапшырды.

Кешликти оьз йыры ман оьнерли кыз Аиша Дильманбетова оьткен йыл «Шоьл тавыслары» шарасынынъ (онынъ уйгынланувшысы Яхья Таймасхан увылы Кудайбердиев) енъуьвшиси ярасыклады. Онынъ йырлавында йыйылганлар «Катлама» йырды тынъладылар. Соьзлери де, анъы да Я. Кудайбердиев язган «Авылымнынъ туьнлери» йырын ол тувып-оьскен Нариман авылынынъ кызлары, бу куьнлерде Терекли-Мектеб орта мектебининъ окытувшылары йырладылар.

Мектебтинъ 7-нши «а» класс окувшылары да оьзлерининъ йыр йырлав оьнерлерин коьрсеттилер. Кешликти бу йылдынъ курал айынынъ 24-нши куьнинде оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгилеек Яхья Кудайбердиев оьз соьзи мен тамамлады. Онынъ хабары бек кызыклы эди. Ногайдынъ ийги атын айттырув уьшин кайдай йолды оьткени акында келбаклап хабарлады. Йолыгыстынъ ызында эстеликке суьвретке туьстилер.

Суьвретте: ерли мектебинде йолыгыс.