Эрлер болса, эл коркпас

СВО катнасувшысы акында

Гульмира Нурдинова

Савлай Россия халкларынынъ увылларындай болып, бизим ногай ердеслеримиз де элимиздинъ бойсынмаслыгы эм ер юзиндеги тынышлык уьшин Украинада озгарылатаган согыс спецоперация юрген ерлерде алдына салынган борышын намыслы эм йигитлерше толтырып келедилер. Сондай йигитлердинъ бириси болады ердесимиз Ислам Агали увылы Садинов.

Ислам 1990-ншы йылдынъ сары тамбыз айынынъ 21-нши куьнинде Нефтекум районынынъ Тукуй-Мектеб авылында Альбина эм Агали (яткан ери еннетли болсын) Садиновлардынъ аьелинде тувып оьскен. Ерли мектебте 9-ншы класска дейим билим алып, оннан сонъ Ислам оьз аьели мен Кисловодск каласына коьшеди. Сол кала мектебинде яс 11-нши класска дейим окыйды.   

Яшав аьллерин ийгилендируьв ниетте, алыс якларга кеткен коьплеген ясларымыздай болып, Исламга да, баслап, элимиздинъ бас каласы Москва, эки йыл бойы сырт яктагы Норильск, оннан сонъ Янъы Уренгой калаларында болып, аьрекет этпеге бакты буйырды.

Элимиздинъ коьк куьмпезине, кара булыт болып каза янасканда, онынъ шынты увыллары тасада карап турмай, алды сырага онынъ тынышлыгын саклавга турдылар. Солардынъ сырасын, оьз элине алаллыгын коьрсетип, ердеслеримиз, ногай ясларымыз да туьздилер.

Ислам Агали увылы да Украинада согыс спецоперация юрген ерге контракт бойынша 2022-нши йылдынъ казан айында кетпеге токтасады.

Анасы Альбина ялгыз увылын согыс спецоперация юрген ерге йибермеге бек аяса да, оьз увылын айткан соьзиннен кайтпаягын билетаган эди. Сонынъ уьшин увылынынъ сайлавы ман макул болып, ийги тилеклери мен йолга салды.  Баслап, согыс спецоперациясына кетеектен алдын яс оьз йолдаслары ман Буденновск каласында аьскерге кетуьвге аьзирлик коьрди.

Соннан алып йигерли Ислам Донецк, Луганск эм Запорожье областьлерин неонацистлериннен босатувда белсенли катнасып келеди. Согыс спецоперациясы юрген ерлерде алдышылыкта душпанды йок этуьвде аьскершилик борышын йигитлерше, етимисли толтырып келгени уьшин Ислам етекшилеви мен Эрклик орденине, Соледар каласын алув уьшин эм «За отвагу» савгаларына тийисли этилди. Бу йылдынъ навруз айында согыс спецоперациясы бойынша юрген каты урысларынынъ бирисинде Исламды явдынъ куьллеси каты яралады. Ол оннан алдын да бир-эки кере яраланып, аман-эсен калган эди. Яс Донецк областинде, оннан сонъ Ростов каласында госпитальлерде эмленип, куьш алып, тагы да оьз йолдасларынынъ сырасына кайтып, душпанды йок этуьвде оьз уьлисин аямай косып келеди. Сол юрген каты урыслары, дав майданда йойган йолдаслары акында ол хабарламага, эсине туьсирмеге коьп суьймейди. Элбетте, сол зат бек авыр. Исламнынъ согыс спецоперацияда коьрсетип келетаган йигитлиги, коркынышсызлыгы ол билим алган мектеби, окытувшылары, авылдаслары уьшин уьйкен оьктемлик.

Буьгуьнлерде Ислам Агали увылын согыс спецоперациядан аман-эсен кайтканды онынъ суьйикли анасы Альбина, ян косагы Зоя эм ялгыз увылы Адильхан, кардаш-тувганлары эм тенъ-дослары аьсиретли куьтедилер.

Биз де йигит аьскершимиз Ислам Агали увылына берк ден савлыкты, узак оьмирди, енъуьв мен уьйине аман-эсен кайтканын ак юректен йораймыз.

Исламдай йигит ясларымыз оьсип келеятырган яс несилине дайымга оьктемлик, шынты эм уьлгили коьрим.

Суьвретте:Ислам Садинов оьз анасы Альбина ман.