Кайда юрсе де, аман болсынлар

Россия аьр заманда да оьз увыллары ман оьктем болган. Кыйынлы заманларда олар, бирдей болып, Аталыкты саклавга турганлар. Аталыкты коршалавшыларды туьрли аьллерге аьзир болмага армия уьйретеди. Россиядынъ Савытлы куьшлерининъ сырасында куллык этип турган ясларымыз дослык, аьдиллик касиетлерин берклендиредилер, явга карсы шыкпага аьзир шынты эр кисилер боладылар. 

Махач Бодениязов (суьвретте) бизим республикамыздынъ бас каласы Махачкалада тувган, сонынъ уьшин оны Махач деп атаганлар. Ол Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Нариман авылында оьсти, мунда ерли мектебти битирди, сонъ Эркен-Шахар авылынынъ технологический колледжине туьсти. Махач техник-куткарувшы деген кеспиди байырлады.

Рустам эм Джамиля Бодениязовлар Нариман авылында яшайдылар, мунда аьел курдылар, уьш балады тербиялайдылар, олар саьбийлерин абытларын каты басып уьйретедилер, оларга тирев, маслагатшы боладылар. Сога коьре, Махач армияга кетемен деп токтасканда, биреви де сейирге калмады. Рустам Бодениязов коьплеген йыллар ыхтыяр саклав органларында ислеген, ясларга армияда куллык этуьв керегин анълайды. Махач атасын Аталыкка куллык этуьвдинъ коьрими этип келеятыр. Анасы Джамиля Бодениязова – КЦСОН куллыкшысы.

Быйылгы язлык шакырув кыйынлы заманда оьтти – согыс спецоперациясы заманда. Ясларымыз яваплылык пан оьз куллыгына карайдылар, олар анълайдылар, заманлар айлак авыр болып туры, аьр заманда да элимизди коршаламага аьзир болув керекли. Махач Воронеж областининъ Россошь каласында мотострелковый аьскерлерде куллык этип баслаган. Ол аьр заманда да эсинде уьйкен атайы – Уллы Аталык согысынынъ ветераны Расул Аджибайрам увылы Бодениязовты саклайды. 1941-нши йылдынъ карагыс айында, 18 ясындагы Расул давга кеткен. Атасы Аджибайрам, анасы Ымсынай ялгыз увылын армияга йиберип, Алладан ога ден савлык тилеп турганлар, уьйге аман-эсен кайтсын деп куьткенлер. Кыска болжаллы курсларды оьтип, яс аьскерши согыстынъ энъ де кызувлы ери – Армавирге келген. Сол ерде ердесимиз биринши кере яв ман коьзбекоьз йолыккан. Тихорецк каласы касында болган согысувда ол яраланган эм Сочи каласында госпитальде эмленген. Сонъында Украина еринде согыскан. Согыс йылязбасынынъ билдируьвлерине коьре, Харьков каласы ети кере колдан-колга коьшип турган. Бу ерде Расул Бодениязов экинши ярасын алган. Эмленген сонъ, яс йолдаслары ман бирге Венгрияда согысады. Уьшинши ярады аьскерши бу ерде алган. Соьйтип, аьжел онынъ касында юрсе де, янын алып болмаган, ога деген куьлле аьли де шыкпаган болган. Уллы Енъуьв куьнин ердесимиз Берлинде карсы алган. Сондай данъклы атайы акында эсти баьри Бодениязовлар да саклайдылар.

Армияда куллык этуьв – бек сыйлы. Бизим ясларымыз кайда юрсе де, аман турсынлар, куллыгын тынышлы аспан астында бардырсынлар. Савлай дуныяда тынышлык болсын.

Г.Бекмуратова.