Элимиздинъ бойсынмаслыгы уьшин оьз янын берген

Россиядынъ бойсынмаслыгы эм уллылыгы кайсы заманларда да алал увылларынынъ баьтирлиги мен байланыслы. Бизим аьскер дайым да коркынышсызлык пан, бирлик пен, алаллык пан, явды енъуьвге ымтылыста бир затка да карамавы ман, сол енъуьв уьшин оьз яшавын аямаган офицерлери эм аьскершилери мен баскаланган. Бу куьнлерде оьз атайларынынъ данъклы аьскер аьдетлерин СВО катнасувшылары бардырадылар. 

Неонацизм мен куьресип, олар эрлик эм йигитлик коьрсетедилер. Енъуьвди ювыклатар уьшин энъ де аявлы – яшавын аямайдылар. Оьз яшавын Эли, бизим Россия уьшин Нариман авылында тувып-оьскен Ренат Елманбетов та аямады. Ол Элимизди бек суьйген, ога кыйын заманда коршалавга турган, Донбасс халкына ярдам эткен, СВО озып турган ерде оьзин йигитлерше юриткен. Офицер Эли акында айтканда, дайым да «бизим» деген соьзди косып «бизим Россия» деп айтатаган эди.

«Эгер биз турмасак, бизим Россияды ким коршалар, ким Тувган еримиздинъ явларын согар», – деген эди ол Нариман авылынынъ орта мектебинде окувшылар ман йолыгыста.

«Яс несилди оьз Элин суьймеге, аьели уьшин тирев болмага шакыраман. Балаларынъыз, уныкларынъыз эм немерелеринъиз сизи мен оьктемсигендей этип оьзинъизди юритинъиз. Сондай ислер этинъиз, олар ман тек ювыклар тувыл, савлай Элимиз оьктемсигендей болсын», – деген Ренат Алимхан увылынынъ соьзлери яс несилге шакырув болып калдылар.

Соьзсиз, офицер оьзин соьйтип юриткен. Ренат Алимхан увылынынъ тек бу соьзлериннен, (СВО озып турган ерде коьрсеткен йигитликлерине карамай) кайтип ол Элин куьшли суьйгенин анъламага болаяк эди. Сол Элине каратылган шет-кырыйсыз сезими оны СВО озып турган ерге йолландырды эм оьлимсизликке аькететаган сызыктан озбага себеп болды.

Ренат Елманбетов бала заманыннан алып берк, бек шыдамлы болып оьскен. Мектебти окып тамамлап, ол Краснодар крайынынъ Ейск каласына окымага кеткен. Аьскердеги йылларында Севастополь каласындагы Кара тенъиз флотынынъ тенъиз пехота батальонында аьрекетлеген. Кызмет кылган заманда йигит Атлантический океанда болган, Аденский заливте туьрли эллердинъ савда кемелерин тенъиз пиратлардан коршалаган. Ренат Елманбетов 2005-нши йыл Кара тенъиз флотынынъ сырасында Москва каласында Енъуьв Парадында ортакшылык эткен. Сонъ Дагестан Республикасынынъ Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сында, Уралда Дембиге йолыктырув федераллык службасында, СанктПетербург каласында «Специальный отряд быстрого реагирования» деген боьликтинъ сырасында аьрекетлеген.

Согыс спецоперациясына Ренат Елманбетов толы болмаган мобилизация басланганша оьз эрки мен тенъиз пехотада бирге кызмет кылган йолдаслары ман кеткен. СВО-да коьрсеткен йигитликлери уьшин бизим ердесимиз Эрлик ордени мен, «За ратную доблесть», «За отвагу» медальлери мен савгаланган. Согыслар юрип турган ерден ол оьзининъ доьрт яраланган йолдасларын оьлимнен куткарган, кеште явдынъ позициясына кирип, «тил» аькелген. Ызгы заманларда ол подразделение командири болган, ясларды аьскер исине уьйреткен. Биз эситпеген, билмеген неше йигитлик коьрсеткен болар Ренат Алимхан увылы, тек, оькинишке, сырлары онынъ оьзи мен калаяк. Ол бир неше кере яраланган, ама аягына берк турганлай ок, Элининъ кызыксынувларын коршалавшылар сырасына косылган. Контракт бойынша аьрекети тамамланганнан сонъ да, госпитальде эмленип, анасыннан разылык алып, Ренат СВО-га тагы да кеткен. Ол баскалай этип болмаган. Явга каты болса да, олардынъ сырасыннан есирге туьскен каты яралыларына танълык коьрсеткен, йолдасларын да дайым да аьдем болмага уьйреткен.

Йыракка кетедилер ийги деген йигитлер…

Кетедилер бизим юреклерде яра калдырып. Бу авыр хабарды эситип, мен ынанмага суьймедим. Алимхан Курманбай увылы занъ сокканда, меним юрегим аьлеметти куьтип, тезтез урды. Оькинишке, оны ман соьйлегеннен сонъ, меним сенимим йойытылды. Шынты аьллерге коьзим ашылды. Ставрополь каласына Ренат Алимхан увылы Елманбетовты ызгы йолга салмага онынъ тувган ериннен Ногай районынынъ аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, муниципалитеттинъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов, «Ногай Эл» РНКА председатели Зейдулла Аджибайрамов, кардаш-тувганлары эм дослары келдилер.

– Оьлимнинъ акында айтув дайым кыйын. Эки кайта авыр яшавдан мундай яс йигитлер кешсе. Ренат Нариман авылында тувыпоьскен, бизим арамызда тек бир уьй бар эди, бирге оьскенмиз. Онынъ савлай яшавыэркликтинъ, берк касиеттинъ, Аталыкка, тувган ерге, анага суьйимининъ уьлгиси. Бек кайгылы ол бизим арамызда йок экенин анълав эм бу куьн биз оны ызгы йолга саламыз. Ол бизим Элимиздинъ эркинлиги эм бойсынмаслыгы уьшин куьресип, эрлик коьрсетип, дав майданда ян берген. Мине сондай йигитлерден яс несил коьрим алмага керек. Алимхан Курманбай увылына, Саниет Кадырберди кызына, баьри кардаш-ювыкларына бас савлык йорайман», – деди Джамалутдин Эсиргепов

Ставрополь каласында Баьтирлер аллеясында баьтирердесин ызгы йолга салып. Ренат Елманбетов – бизим савлай халкымыздынъ оьктемлиги. Онынъ акында озган заманда айтув бек кыйын. Меним эм баска коьп ердеслерим уьшин ол дайым яшаяк, онынъ акында эсти биз юреклеримизде саклармыз. Ренат меним коьз алдымда турады. Мен онынъ хабарларын эсиме аламан эм эрлигине, аьдемшилигине, Элине, бизим Россияга суьйимине эпсиз сукланаман. Ол дайым да яс несилге уьлги болар, оьмирлер бойынша онынъ акында Аталыктынъ шынты увылы эсабында айтылар!

Н.Кожаева.