КУТЛАВ

Сизди кеспи байрамы – Ветеринар куллыкшысынынъ куьни мен ак юректен кутлаймыз! 

Ветеринар иси бек маьнели, ол йогары яваплылыкты талаплайды. Ветеринария тармагында ким болса сол куллык этип болмайды, бу кеспиди яны ман сайлайдылар. Сиз оьзинъиздинъ куьнле-куьнлик каныгыслы кыйын салувынъыз бан айванлар савлыгын саклавын канагатлайсыз эм аьдемди мараздан эрек турувына себеплик этесиз, районнынъ эпидемияга карсы онъайлыгын канагатлавга салдарлы уьлис косасыз. Сизинъ кеспи байрамынъыз – ол сырагылар келтируьвге, алдыга планлар белгилевге эм сулыплы, ат казанган, солай ок яс куллыкшыларга разылык соьзлер айтувга ийги эп. Россияда ветеринария службасынынъ сыйы ерлиерлерде, солай ок илми учреждениелеринде специалистлердинъ каныгыслы кыйын салувы аркасы ман куьннен-куьнге беркийди. Бизим районынынъ ветеринария тармагында оьз исине терениннен алал, аьлиги аьллерде куллык этип бажаратаган аьдемлер кыйын саладылар. Исинъиз уьшин разылык соьзлер мен бирге сизге уьйкен уьстинликлерди, берк ден савлыгын, таьвесилмес коьнъилликти эм танълагы куьнге сенимликти йораймыз.

 

«Ногайский район» МР Аькимбасы Д.Эсиргепов.

«Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Р.Байманбетов.