Коьрим болгандай ис йол

Сыйлы мереке

Кайсы заманларда да ногайда ясуьйкенлер сыйланган. Оларга оьрмет тек ясы уьшин тувыл, каьмбиллиги, аьдиллиги, йыйнаган бай сулыбы уьшин этиледи. Ясуьйкенлердинъ сол эм баска коьп ийги касиетлери мен бирге тувган ерине суьйими, ога эм эткен исине алаллыгы акында айтпай болмаймыз.

Бизим Ногай районынынъ сыйлы ясуьйкенлерининъ бириси Каирбек Асан увылы Межитов савлай яшавын оьз тувган еринде ислевге, онынъ буьгуьнгиси эм танълагысы акында каьр шегуьвге багыслаган. Ол 50 йылга ювык заман районнынъ сувгарув тармаклар управлениесинде аьрекетлейди, 35 йыл узагында оны етекшилеген. Кыйынлы 90-ншы йылларда Ногай УОС-ты, ондагы техникады саклав уьшин баьри куьшин салган. Каирбек Асан увылынынъ келеекте аьрекетин район сувгарув тармаклары ман байланыстырувына авылдасы Марина Нукаевадынъ (сонъында Буланбаевадынъ) маслагаты себеплик эткен. Ол Каирбек Межитовка газетада мелиоративли институтлар акында билдируьв бар экенин айткан. Соьйтип ногай яс Новочеркассктеги гидромелиоративли институтта окыйды, окувын тамамлап, Ногай район сувгарув тармаклар управлениесинде участок инженери болып ислеп баслайды. Эл алдында эр борышын толтырмага заманы еткенде, оны да намыслы толтырады. Яска дайым уьлги болган онынъ атасы Асан Межит увылы Уллы Аталык согысынынъ ветераны, Сталинградты явдан коршалаган коркынышсыз совет аьскершилерининъ бириси. Аьскерден кайтып, Каирбек Асан увылы Кизляр каладагы ПМК-14 эсабындагы «Кизляррисстрой» трестинде геодезит — мастер, сонъ Махачкаладагы СПМК-18 эсабындагы «Корводстрой» трестинде мастер, прораб болып ислейди. 1976-ншы йыл ол Ногай УОС-та бас инженер куллыгын бардырып баслайды, ети йылдан сонъ етекши этип беркитиледи. Каирбек Асан увылы етекши болып ислеген йыллар мелиорацияга турак уьйлер, балалар ойын майданлары, телефон линиялары курув ислери киретаган болган. Соьйтип, онынъ куьш салувы аркалы УОС-тынъ куьнтуварында доьрт турак уьй курылады, Водная деп аталган орам да туьзиледи, сонда балаларга ойнамага майдан да курылады.

Каирбек Межитов сол йылларда Ногай район депутатлар Советине депутат болып сайланган. Коьп йыллар узагына авыл хозяйство куллыкшылар профсоюзынынъ район комитетининъ агзасы болган. Намыслы иси уьшин К.Межитов Россия авыл хозяйство министерствосынынъ Сый грамотасы ман савгаланган. Ол Дагестан Республикасынынъ ат казанган авыл хозяйство куллыкшысы деген сыйлы атка тийисли этилинген.

– Каирбек Асан увылынынъ сулыбы бек бай, ол бизге бек керекли куллыкшы. Баьри исти де ол бек аьруьв биледи, техникадан да, бухгалтериядан да ийги анълайды. Ол татавылларды тазалав проектлеринде белсенли катнасады, аьр бир исте ортакшылык этип калмай, бек тынышсызланады, бу ис онынъ савлай яшавы, ойы деп айтсам, янъылыс болмас. Онынъ кайдай танъ, ашык аьдем экенин де белгилев тийисли.

Сыйлы ясуьйкенимиздинъ район сувгарув тармагынынъ оьрленуьвине эткен уьлиси уьйкен, бу куьнлерде биз бардырып турган истинъ, энъ де кыйын заманларда, ол баска куллыкшылары ман бирге негизин салган, оьрлендирген, саклаган эм аьли де куьш салады, – дейди «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ-нынъ Ногай филиалынынъ аьлиги етекшиси Сафар-Али Сарсеев.

Билимли, кайратлы яс етекши болганда, Каирбек Асан увылы оны хош алды, оьзининъ керекли маслагатларын берди эм коьтергишлевин де этти.

Каирбек Межитов оьзининъ ян йолдасы Фатима Тоьлеген кызы ман бирге татымлыкта эм тил бирликте яшайдылар. Олардынъ курган аьели аьр бир яс аьдемге коьрим. Бу аьелде аьр дайым да ясуьйкенди сыйлавга, аьел аьдетлерин саклавга, балаларды тербиялавга уьйкен маьне берилген. Каирбек эм Фатима Межитовлар уьш увыл – Ильяс, Алавдин эм Арсланды оьстирип, яшав йолына салганлар, аьр кайсысына йогары билим бергенлер. Олар болса бу куьнлерде оьз билимлерин кулланып, туьрли ерлерде ислейдилер. Оьзек те, аьел басы эм тандыр саклавшысы бардырган исине уьйкен яваплылык пан каравы ман да балаларына коьрим коьрсеткенлер. Уьш увыллары ата-анасына балдан таьтли … унык савкатлаганлар, олар да окувда уьстинликлери мен атасы ман тетесин суьйиндирип, олардынъ куьезин коьтерип турадылар.

Уьстимиздеги 2024-нши йыл аьел йылы деп белгиленген, Каирбек эм Фатима Межитовлар бу йыл аьел курганлы 50 йыл болады. Оннан оьзгелей, бу куьнлерде Каирбек Асан увылы оьзининъ 75 йыллык мерекесин белгилеп туры. Оьрметли ясуьйкен сонынъ ярты оьмирин суьйикли исине багыслаган. Исине яваплылыгы, бажарымлыгы ман ол авыл эл арасында сый-абырай казанган. Ногайда онъганнынъ эки яхшылыгы бир келер дегенлей, Каирбек Межитовтынъ бир неше яхшылыгы бир келип туры. Сыйлы ясуьйкенлердинъ яшавында яхшылыклар эм суьйинишлер аьли де коьп болганын сагынамыз.

Нурият Кожаева.

Суьвретте: Каирбек эм Фатима Межитовлар.