РФ Президенти экономикадынъ оьрленуьвине бас маьне береди

Куьнбатар эллерининъ Россияга карсы билдирген санкцияларына карамастан, бизим патшалыгымыз энъ ийги дуныя экономикаларынынъ бесевининъ сырасына кирген. Сол етимис, бир соьзсиз де, Россия Президенти Владимир Путиннинъ оьз производстволык куватларды туьзуьв, тек ший малга таянатаган экономикадан эрек таюв эм регионлардынъ экономикалык болымлыкларын оьрлентуьв кереги акында муннан эки йыл артта алган карарлары ман байланыслы. Сол шаклы заман ишинде элимиздинъ етекшисине бизге карсы этилинген санкцияларды патшалыгымыздынъ пайдасына айландырмага амал табылды.

Быйыл 12-нши февральде Россия Оькиметининъ экономикалык блогы эм Орталык банктынъ ваькиллери мен оьткерген кенъесинде Путин озган йылдынъ сырагыларын, бас тармаклардагы илгери абытларды эм экономикады беркитуьв бойынша планларды ойласкан. Россия басшысынынъ айтувы ман, былтыр компьютерлер, авиационлык техника, кемелер, муьлк, электроалатлар эм автокоьлик шыгарув производствосы энъ де ийги абытлар ман оьрленгени белгиленген. Оьсуьв диапазоны – 12-ден 33 процентлерге дейим.

2023-нши йылдынъ ис тамамлары бойынша Россия ВВП оьсуьви 3,6 процентке етискен. Сога дейим оькиметтинъ белгилеви мен йыл ишинде ВВП 2,8 процентке оьспеге тийисли эди. Тенълестируьв уьшин, дуныядагы экономикалык оьсуьвдинъ оьлшеми 3 процент деп, оьрленетаган эллерде – 1,5 процент деп белгиленген. Соны ман россия экономикасы тагы да бир кере сав дуныяга бизим элимизге карсы салынган санкциялардынъ бир хайыры да йок экенин коьрсеткен.

Менимше, ызгы 2 йыллар ишинде элимиздинъ, сонынъ эсабында Дагестан етекшилери экономикадынъ иркуьвсиз илгери оьрленуьвине бас эм уьйкен маьне бергенлер. Ол зат келеекте де Россия патшалыгымыздынъ экономикасынынъ дурыс йол ман барувына эм оьрленуьвине берк негиз салады.

Магомет-Али Ханов