Мурхтарбий Аджеков: Халклар ара байланыслар беркийди

ДР-нынъ авыл хозяйство эм азык министри Мухтарбий Аджеков Дербент каласында озгарылган ифтар акында оьз ойы ман боьлисти. Онынъ белгилевине коьре, республикамыздынъ тарихи бай бурынгы каласында Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ баславы ман оьткен ифтар –  шынтылай да уьйкен оьлшемли йыл оьзгериси.

– Шара тек Дагестан халкларын тувыл, Газа ериннен келген кашкыншыларды эм туьрли ислам патшалыклар ваькиллерин де бирлестирди. Бу озгарылган ифтар ислам туьрли миллетлерди эм туьрли дин тутувшыларды танъ, бир-бирине сый этуьв ниетте бирлестируьвге себеплик этетаганнынъ коьрими болады. Оннан баскалай, Иран, Казахстан, Турция, Узбекистан, Бангладеш, Ирак, Малайзия, Мавритания эм Пакистан эллериннен келген конакларда Дербент районынынъ авыл хозяйстволык предприятиелери мен таныспага амал болган. Дагестан эм ислам эллери ара сондай биргелес аьрекетлик халклар ара катнасларды беркитуьвге себеплигин тийгистееги аян, – деди ол.