Наьсипли бакты иеси

Гульмира Нурдинова

Районымызда Кумлы авыл оьзининъ конаксуьерлиги мен кайзаманда да белгили. Авылдынъ сыйлы ясуьйкенлери дайым яс несилге коьрим болып келгенлер. Авылдынъ бай тарихинде олар оьзининъ куллыксуьерлиги, акылбалыгы, исте коьрсеткен уьйкен яваплыгы, сайлаган кеспилерине алаллыгы эм кызыклы бактылары ман ыз калдырып, авылдаслары арасында сый-абырай казанып келгенлер.

Буьгуьнги меним хабарым да Кумлы авыл сыйлы ясуьйкенлерининъ бириси Емисхан Ажболат кызы Кокешова акында. Янъыларда Емисхан-абай

оьзининъ 80-йыллык мерекесин аьзиз аьвлетлери, яшав куьезин оьстирген уныкларынынъ, йиенлерининъ, кардаш-тувганларынынъ, авылдасларынынъ тоьгерегинде белгиледи.

Емисхан-абай алыс 1944-нши йылдынъ навруз айында Ногай районынынъ Карасу авылынынъ Ажболат эм Айбийке Хасавовлардынъ аьелинде тувып оьскен. Он тогыз ясында, 1963-нши йыл, ол Кумлы авылдынъ яс йигити Дилманбет пен танысып, бактысын байлайды.

Аьр бир аьдем оьз яшавынынъ, бактысынынъ иеси. «Кумлинский» колхозынынъ коьримли механизаторы Дилманбет Идрис увылы ман Емисхан Ажболат кызы коьримли аьеллердинъ бириси болып, узак, наьсипли яшав йолын оьттилер. Авыр куллыктан бир де коркпаган, оьзинъ уьйкен яшав

кайратлыгы, акылбалыгы ман баскаланып келген Емисхан Ажболат кызы баслап колхозда кассир, ерли совхозда туьрли ис аьрекетлеринде эм 1975- нши йылдан алып йырма йыллар бойы ерли орта мектебинде техничка ис аьрекетинде тыншаювга кеткенше каьрледи. Емисхан-абайды авылда

ясуьйкенлер де, яслар да кол оьнерлиги, тилининъ шеберлиги, халк авызлама яратувшылыгын шынты суьювши деп биледилер эм сыйлайдылар. Ол

сегизинши онйыллыгына еткенине де карамастан, тигуьв оьнерлигин буьгуьнлерде де тасламайды, уьйине келген конагын тийисли сыйлап, аьр

язлыкта азбарын оьз коллары ман оьстирген туьрли туьсли шешекейлер мен ярасыклап келеди. Юкасымал, ак шырайлы, ашык юзли, дайым ток

коьнъилли, аз-маз маскарашы Емисхан-абай оьз сарынлары, йырлары ман авыл маданият уьйининъ сахнасын, оьткен туьрли байрамларын коьп кере ярасыклап келген. Ол буьгуьнлерге дейим де авылда Ясуьйкенлер куьнине,

Хатын-кызлар эм сондай баска байрамларына багысланган шараларында сыйлы конакларынынъ бириси болып келеди.

Дилманбет-акай (яткан ери ярык болсын) ман Емисхан-абайдынъ курган аьелинде эки увыллары Эдуард, Эльмурад эм сылув кызлары Зумруд оьсип,

билим де, аьелде ийги тербия да алып, аьр кайсысы да яшавдагы оьз йолларын тапканлар.

Емисхан-абайдынъ коьнъилин коькке дейим онынъ балдан таьтли уныклары Алихан, Азамат, Айзанат, Айсылув, Фаризат, йиени Эльмира эм аьзиз

немерелери Айсель, Эмир, Алина, Даяна коьтерип келедилер. Ясуьйкенимиз олар келгенде, уныкларынынъ тоьгерегинде айланып, ясын да, мунъаювын да мутып, олардынъ аьр кайсысынынъ етимислерине куьезленип, коьзлеринде

наьсип йылтыны тувып, шырайында суьйиниш куьлкиси энип, ясарады. Биз де Емисхан Ажболат кызын сыйлы 80 йыллык мерекеси эм янасып

келген Халклар ара Хатын- кызлар байрамы ман ак юректен кутлай келип,берк ден савлык, узак оьмир, йогарда таза эм ашык коькти эм яшав

онъайлыгын йораймыз!

Г.Нурдинова.

Суьвретте: Емисхан Кокешова.