Сергей Меликов Владимир Путинге Каспий яга кластерин туьзуьв акында билдирген

«Бизде Дагестан туристлер санын арттырув бойынша чемпион болса ярайды», – деген Владимир Путин республикага туристлердинъ кызыксынувлары оьсип барувы акында. Каспий ягаларын оьрлентуьв бойынша планлар акында Сергей Меликовтынъ докладыннан сонъ Президент Каспийди «оьрлентпеге тийисли бек аьруьв ер» деп белгилеген.
Сергей Меликов Владимир Путинге Каспий яга кластерин туьзуьв акында билдирген.
Баслапкысы:
Курорттынъ проекти аьзирленген эм беркитилген: аьлиги заманга келисли конак уьйлери, парклары эм сав аьелге юбанув ерлери болган 6,5 шакырымга созылган онъайлы кепте коьрклендирилген ягалар.
Келеекте курылаяк курорт пан 17 компаниялар кызыксынып баслаганлар. Олар объектлер концепцияларын аьзирлеп битиредилер эм соларга коьре 8 мынъ аьдемлерге ис орынлары туьзилеек эм 2030-ншы йылга 700 мынъга ювык турислер регионга келтирилеек.
2030-ншы йылга бюджет кырыннан киргистилеек инвестициялар оьлшеми 70 миллиард маьнет акшага етисеек. КАВКАЗ.РФ компаниясы регион ман бирге инженер эм коьлик инфраструктурасын туьзеек, ямагат ерлерин коьрклендиреек.
2027-нши йылда курорт ашылмага каралады, 2030-ншы йылга – сонынъ курылысы тамамланып, ол толы кебинде кулланувга берилеек.
«Биз бу проектке бек сенемиз. Каспийдинъ ягалары йылы ава шаклары, эрекке созылган кумлы пляжлары ман белгили. Сол ок заманда бу потенциал, Кара эм Азов тенъизлери мен тенълестирсек, буьгуьнлерге кулланылмай турады, тенъиз ягаларында уьйкен заманга келисли комплекслер йок, тек соны ман бирге республикада туризмнинъ туьрли: тарих-маданият, спорт, гастроном эм этнографиялык кеплери бек коьп оьлшемде йыйыстырылган», – деген Сергей Меликов.
Республика басшысынынъ ойына коьре, келеекте Каспийдеги курорт Кара тенъиз ягаларындагы курортлардагы аьдемлер коьлемин заьлимдей кемитпеге эм коьплеген шет эллер турист йолларын авыстырмага болаяк.

Магомет- Али Ханов