Йигитлиги яс аркага оьлимсиз уьлги

Гульмира Нурдинова

Буьгуьнлерде ердеслеримиз согыс спецоперация юрген ерде коьп йигитликлер коьрсетип, Элимизди душпаннан коршалап келедилер. Ама, оькинишке, кайбирерде ер юзинде тынышлык эм балалардынъ ярык келеектегиси уьшин каты урыс майданында яс янларын курман этип келген йигитлеримиз акында эситкен сувык хабарлар коьнъилди дертке толтырады.

Янъыларда Бабаюрт районынынъ Геметюбе авылыннан ердесимиз – согыс спецоперация катнасувшысы, аьскерши Камалдин Амангулов йигитлерше ян берди. Камалдин Бадурдин увылы бала шагыннан спортка аваслыгы бар эди. Согыс спецоперация юрген ерге 2022-нши йылдынъ кырк кийик айында Ханты-Мансийск автоном округындагы Сургут районынынъ Пыть-Ях каласыннан кеткен. Ол Елань каласында, баслап оьзи аьзирлик коьреди, оннан сонъ йолдасларын да аьскершиликке аьзирлевде оьз уьлисин косып келди.

Оннан сонъ 2022-нши йылдынъ карагыс айынынъ сонъыннан Донецк Республикасында алдышылыкта душпаннан янъы регионларынынъ яшавшыларын йигитлерше коршалап келген. Сулыплы аьскерши баслап взвод командирининъ орынбасары, оннан сонъ боьлик командири этип сайланган. Ол оьз аьскершилерин оьз аьскершилериндей керек ерде оьз ярдамын этип, олардынъ уьйкен агасындай болып каьр шегип келген. Взвод командири дайым биринши сырада, оьз элининъ эм халкынынъ шынты патриоты болып келген. Оьткен йылдынъ кырк кийик айында сержант Камалдин Амангулов оьз аьскерши йолдаслары ман Авдеевка авыл касында согыс борышын толтырмага йолланады. Сол борышы ердесимиз уьшин сонъгы болды. Оьз аьскерши йолдасларын аман эсен куткарувда, взвод командири Камалдин Амангулов йигитлерше янын курман этти. Ама отыз ясындагы йигерли ястынъ кевдесин Авдеевка авылын явдан босатканнан сонъ таптылар.

Коьрсеткен йигитлиги эм йигерлиги уьшин сержант Камалдин Амангулов оьлгеннен сонъ «Орден Мужества» деген патшалык савгасына тийисли этилди.

Буьгуьнлер бу сувык хабар баьтир ердесимизди аьсиретли саклаган ата-анасы Бадурдин Гаджиевич эм Сарахан Сираждиновна, ян косагы Джамиля Авардиновна эм онынъ аьзиз кызлары Сафия, Амелия эм кардаш-тувганлары уьшин толтыргысыз йойым болады.

Ол оьз янын ер юзиндеги тынышлык, ярык келеектегимиз уьшин аямай берди. Онынъ коьрсеткен йигитлиги эм йигерлиги – оьсип келеятырган яс аркалар уьшин оьлимсиз уьлги.

Йигит ердесимиз акында эстелик халк эсинде оьмирлерге калар.

Суьвретте: СВО юрген ерде яны курман болган Камалдин Амангулов.