Тилди эм маданиятты сакларга салдарлы косым

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ баслапкы куьнлеринде, «Аьелдинъ уьйкен тыншаюв куьнлери» деген проект ишинде, Терекли-Мектеб авылынынъ маданият уьйинде эм «Ногай Эл» балалар бавынынъ негизинде, Дагестан Республикасынынъ ат казанган саниятлар аьрекетшиси Сраждин Батыровтынъ «Ай, Айданак» китаби бойынша салынган, «Айланай» ансамблининъ балалар уьшин анъ-хореографиялык ойын прогаммасынынъ постановкасы коьрсетилди.

Бу шарада «Айланай» ансамблининъ агзаларыннан баска болып, МКУ ЦНТ эм Ногай районымыздынъ билимлендируьв боьлиги ортакшылык этти.

Бу куьн артистлер оьсип келетаган несилде патриотизм сезимлерин тербиялар ниет пен халк авызлама яратувшылыгыннан бек коьп балалар ойынларын коьрсеттилер, йырларын йырладылар, сол да тувган тилимизди, маданиятымызды саклавга уьйкен салдарлы косым болаяк.