Янъы мектеб ашылды

Кырк кийик айынынъ 1-нши куьнинде Махачкала каласынынъ «Ипподром» микрорайонында 1224 орынга янъы мектеб ашылды. Билимлендируьв ошагынынъ ашылувында ВКС бойынша Россия Президенти Владимир Путин катнасты. Мекан «Билимлендируьв» миллет проекти бойынша курылган.
– Буьгуьн регионда оьз капыларын 15 янъы мектеблер эм 13 балалар бавлары ашканлар, 139 мектеблерде ярастырув куллыклар этилинген. Соны ман куллыклар токтамайды. Бу йылдынъ ызына биз онлаган билимлендируьв организацияларын ашпага ниетленемиз, – деди Дагестан аькимбасы Сергей Меликов.
Меканга филология сабакларынынъ, баслапкы билимлендируьв эм ямагат илмилерининъ корпуслары, ас асатаган ер, 800 орынга актовый зал, уьш шарлаклы окув класслары, спортзал, бассейн боьлмелери кирген. Мектеб согыс спецоперациясында ян берген майор Алексей Сухановтынъ атын юритеек, янъы мектебте Кызыл байраклы Каспий флотилиясынынъ куллыкшыларынынъ – 250, согыс спецоперациясынынъ катнасувшыларынынъ 100 балалары окыяк.
Россия Президенти Владимир Путин ВКС бойынша окувшыларга эм окытувшыларга янъы мектебте уьстинликлерге етисип, данъклы билимлендируьв ошакларынынъ сырасына киргенин йорады.
Бизим хабаршы