Район еринде курылыс аьрекети

Дагестан Республикасынынъ авыл хозяйство эм азык-туьлик министри Мухтарбий Аджеков Ногай районында спорт, социаллык, инфраструктуралык объектлер курув соравлары бойынша кенъес озгарды. Йыйында «Ногайский район» МР аькимбасы, курылыс компанияларынынъ ваькиллери эм баскалар ортакшылык эттилер. «Авыл ерлерининъ комплексли оьрленуьви» программасы бойынша ДР Минсельхозпрод ягыннан Ногай районынынъ Шуьмлелик эм Кумлы авылларында мектеблер курылып туры, Карагас эм Куьнбатар авылларында спорт майданлар салынады, Бораншы, Куьнбатар, Сылув-тоьбе авылларында газификация оьтеди.
Кенъесте курылыс бойынша ислер планга коьре бардырылады, тезден Куьнбатар авылда футбол майданы ашылаяк деп айтылды. Газификация соравы да каралды, газ тармакларынынъ оьткеруьви тамамланган, газды беруьвди куьтип турадылар. Газ службасынынъ ваькиллерининъ айтувы ман, тармаклар керекли талаплавларга келисли болмага тийисли, муниципалитет яде республикалык организациялары ман келисуьвге кол басув керек. Мухтарбий Кошманбет увылы бу куллыкларды тез арада этуьв керек деп баьрисин де борышландырды.
Бизим хабаршы
Суьвретте: кенъес барысында.