Янъы ойлар ман алдыга

Август айынынъ ишинде йыл сайын болатаган окытувшылар йыйыны – кайтип Россия Федерациясында, соьйтип, Дагестан Республикасында, сол санда Ногай районында да бек маьнели шаралардынъ бириси болады. Сол йыйын янъы окув йылдынъ алдында болады. Бу йыл Ногай районымызда бу маьнели шарады август айынынъ 29-ншы куьнинде, А-Х. Джанибеков атындагы орта мектебининъ негизинде озгардылар. Соны янъы беркитилген, аьли уьшин «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв тармагынынъ етекшисининъ исин юритуьвши Амирхан Межитов ашты эм юритти. 

Шарадынъ басланувы ман йыйылган район окытувшылары алдында, онлайын кебинде, Россия Федерациясынынъ ярыкландырув министри Сергей Кравцов соьйледи эм, бу окув йылда тармакка кирген янъылыклар акында айтып озды.

Шарада энъ де маьнели доклады ман билимлендируьв боьлигининъ янъы етекшиси шыгып соьйледи. Ол оьткен йылда болган етимислер эм етиспевликлер акында айтып кетти.

Шарадынъ барысында ис аьрекетин янъы баслаган «Движение Первых» организациясынынъ муниципаллык туьзилисининъ координаторы Н.Маликов шыгып соьйледи. Бу организация кайдай куллыклар этеди эм этееги акында билдилер. Онынъ соьзин мектеб етекшилерининъ маслагатшылары атыннан Кадрия атындагы мектеб етекшисининъ маслагатшысы А. Сулейманова бардырды эм ис аьрекетининъ борышлары ман таныстырды. Аьли белгиленген йолдаслар билимлендируьв тармагына кирген янъы окытув кеплери уьстинде ислейдилер. Олардан баска болып, янъы окув йылда мектеблерде окытувды бес куьнликке шыгарув акында йыйында соьз коьтерилди эм соны ман байланыслы болып, окувдынъ бес куьнлик болувы ман таныс болган А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебининъ етекшиси К.Ярикбаева шыгып соьйледи. Окувдынъ юмасын кыскартувдынъ кайдай ийги эм осал яклары барын ол белгиледи.

Окытув методикасына киргистилетаган янъылыклар эм солар бойынша болатаган етимислер акында А-Х.Джанибеков атындагы мектеб окытувшысы А.Мурзаева, Кадрия атындагы мектеб етекшисининъ орынбасары З.Оракова, мектебке дейим учреждение ваькиллери атыннан «Ногай Эл» балалар бавынынъ етекшиси Н.Юнусова шыгып соьйледилер. Бу йылгы август окувларынынъ резолюциясы кабыл этилинип алынды, соны ман таныстырувды Орта-Тоьбе авыл мектебининъ етекшиси С.Межитовага тапшырдылар.

Йыйын бек ийги аьлде тамамланды. Сонынъ ызы педагогикалык исининъ усталарына «Почетный работник сферы образования РФ» деген сыйлы атты, «Отличник образования» коькирек белгилерин эм туьрли Сый грамоталар эм разылык хатлар тапшырув ман тамамланды. Окытувшы аьр дайым да сыйлы кеспилер сырасында коьп йыллар болып келди. Ясыртын тувыл, бир кесекке ис рыногында маьнелигин йойып та кетти, ама бу куьнлерде сонынъ сыйы да оьсуьв аьлде. Бир затка да карамастан окытувшылар оьзлерининъ ис аьрекетлерин бардырадылар, тек сол кайсы заманда да сапатлы болсын. Янъы окув йылга – янъы ойлар ман эм ниет пен!

Галима Курганова.

Суьвретте: педагогикалык окув оьткен шагында