Запись

Дагестан Республикасынынъ мусылманларын Курман-байрам ман кутлайман!

Меккада аьжилик кутылып турган бу ийги эм сыйлы куьнлерде биз тагы да бир ислам динимиздинъ соьнмес анъ-акыл байлыклары эм йогары идеаллары акында эскеремиз. Курман-байрам бизим уьйлеримизге шатлык, макулласув, сенимлик эм ян-коьнъил сабырлыгын, Баьрисиннен де Оьр Кудайымыздынъ савабын эм разылыгын аькеледи.

Дагестан туьрли миллетлердинъ эм динлердинъ ваькиллери бирге тынышлыкта эм татым конъысы болып яшайтаган ердинъ яркын уьлгиси болады. Ол зат бизге танълагы куьнимизге эм тувган республикамыздынъ келеектеги шешекейленуьвине берк сенимлик тувдырады. Ярык таза Курман-байрамы бизим алдымызда эдаплык яктан оьрленуьвге янъы амалларды ашсын, аьдемлерде сенимликти эм ийгиликке ынанымлыкты беркитсин.

Баьри дагестаншыларга да ден савлыкты, эмишликти, баьри ийги ислеринде эм баславларында етимислерди йорайман!

Р.Абдулатипов, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы.

Запись

Оьрметли дин кардашлар

Сизди ислам динимиздинъ энъ сыйлы байрамларынынъ бириси Курман-байрамы ман кутлайман. Сизге эм сизинъ аьеллеринъизге яхшылык, оьрленуьв, тынышлык болсын! Сизге бу ийги куьнде ян тазалыкты, Кудайымыз алдында бас ийуьвинъизди йорайман. Сизинъ уьйлеринъизде Уллы Оьрдегимизге ынанымлыктынъ эм бас ийуьвдинъ шынты нуры яшасын. Сизинъ ислеринъиз сизди куьналерге йолыктырмасын, олар сизинъ оьлимсиз янларынъызга тек пайда аькелсинлер. Сизге Алла-Тааладынъ ийгилигин эм онынъ кеширимин тилеймен. Юреклеринъиз ашык болсын, Уллы Оьрдегимиз сизди баьри яманлыктан да Оьзи коршаласын. Тоьгеректеги баьри зат та кесек заманга экенин эсинъизде тутынъыз эм бу дуныяда тек яхшы ислер этпеге алгасанъыз.

Бу куьнлерде мусылманлар Уллы Кудайымыздынъ буйрыгын толтырмага аьзир болган – Онынъ уьшин оьзининъ кедеси Исмаилди курман этпеге онъланган Ибрагим-пайхамбардынъ (Алла ога тынышлык берсин) акында эскередилер. Соьйтип, ол кедесин курман этеек болып турган аьсерде, Алла-Таала онынъ пышагын оьтпегендей эткен эм алдына курманлыкка деп койды салган. Бу ис Ибрагим-пайхамбар (Алла ога тынышлык берсин) уьшин уллы сынав болган эм ол соны намыслы кепте оьткен. Бизге сол себептен пайхамбарлар – аьдемлер арасында энъ де ийгилери деп айтылган, олар бизге баьри яктан да коьрим эм уьлги боладылар, алды ман – Яратувшымыздынъ буйрыкларын толтырув яктан.

Алла-Таала уьшин Курман-байрам куьнлеринде айванды курманлыкка сойганнан ийги зат йок. Кудайымыз курманлыкка шыгарылган айванды онынъ канынынъ биринши тамшысы ерге тийгенше кабыл этеди. Сонынъ уьшин суьйининъиз эм айванды курманлыкка таза юрегинъизден шалынъыз.

Бизим кожайынымыз Зайд ибн Аркам (Алла-Таала ога разы болсын), онынъ йолдаслары бир кере пайхамбардан (ога тынышлык эм разылык болсын) булай деп сораганлар деп хабарлайтаган эди: «О Алладынъ элшиси, узхия (курманлык этуьв) не зат экен?». Ол булай деп яваплаган: «Ол сизинъ атанъыз Ибрагимнинъ (ога тынышлык болсын) суьннеси». Олар солай ок тагы да сораганлар: «Сондай ис уьшин биз кайдай савга алар экенмиз?». Ол: «Сиз курманлыкка шалган малдынъ аьр бир туьги уьшин савга аларсыз», – деп явап кайтарган.

Курман-байрам мусылманлар уьшин – ол Кудайымызга бойсынувымызды коьрсетуьв, Уллы Оьрдегимизге бизге йиберген ийгиликлери уьшин разылык билдируьвимиз, динимиз бойынша кардашларымыз бан бирге уьйкен ян шатлыгымызды эм бирлигимизди сезетаган заман. Курман-байрамнынъ айырым баскалыкларынынъ бириси – сол куьн эм оннан сонъгы Ат-Ташрик

куьнлери ишинде мусылманлар курманлыкка мал шалатаган, этин кардашларына, ювыкларына, солай ок олар ят аьдемлер болса да керексинетаганларга, ярлыларга, пайлайтаган заман. Сол куьнлерде мусылманлар оьликлерге барадылар, Сыйлы Куран китабин окыйдылар, соны окыган уьшин тиетаган савапты бизим дуныядан кеткенлерге йибередилер. Соны ман бу уллы байрам саваплыкты эм бирлесуьвди, ювык аьдемлер акында кайгы шегуьвди эм керексинетаганларга языксынувымызды билдиреди. Сизге Уллы Алла-Тааладынъ рахатлыгы эм савабы язылсын! Сизди сыйлап

Мухаммад Расул-аьжи Атангулов, Ногай районынынъ имамлар советининъ председатели.

Запись

Байрамынъызды Алла кабыл этсин!

Ногай районынынъ сыйлы дин ямагаты, баалы ердеслер!

Сизди дуныя мусылманларынынъ энъ оьрметли байрамларынынъ бириси – Курман-байрамы (Ид аль-Адха) ман кутлаймыз.

Юзлеген йыллар узагында бу ийги эм ярык сезимлер беретаган байрам аьдемлерди ювыкластырады, ямагатта яхшылыктынъ эм саваплыктынъ идеалларын беркитеди, дин йорыкларына эм аьдетлерине сый этуьвди тербиялайды. Биз бу сондай ийги таза куьнлерде дин байрамларымыздынъ эм аьдетлеримиздинъ ясларды тербиялавда, олардынъ арасында радикаллы эм экстремист идеяларын таралтувга карсылык этуьв маьнесин айырым белгилемеге суьемиз. Курман-байрамы эндигиден арман да аьр бир уьйге шатлык эм тынышлык аькелер, ямагатымыз арасында саваплык, языксынув, халк эм аьел аьдетлерин беркитуьв эм сондай коьп ийги сезимлерди беркитпеге косымын этер деп сенемиз.

Байрамынъызды Алла кабыл этсин! Баьринъизге де ден савлык, наьсип, берекет эм уьстинликлер болсын!

М.Аджеков, «Ногайский район» МР аькимбасы.

Р.Насыров, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели.

Запись

ОНФ в Дагестане: «народный рейтинг» дорог должен стать основой формирования дорожной политики в регионе

Региональное отделение ОНФ продолжает работу над приоритетным проектом «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». 
До настоящего времени жители республики нанесли на интерактивную карту ОНФ около 200 дорог, требующих ремонта. За необходимость срочного ремонта отмеченных карте автодорог проголосовало более четырех тысяч человек. Таким образом, жители республики продолжают формировать «народный» рейтинг дорог, который должен лечь в основу формирования дорожной политики в Дагестане. Так, чтобы именно жители региона, а не должностные лица, определяли первоочередность проведения ремонтных работ на улицах и площадях городов и районов республики.
На сегодняшний день из общего количества дорог, нанесенных на интерактивную карту ОНФ, капитально отремонтировано 11, ямочный ремонт произведен на 19 участках дорог. В планы ремонта на 2017- 2018гг. внесено 76 дорог. 
«Жители Дагестана, благодаря проекту Народного фронта, получили реальную возможность через интерактивную карту напрямую сообщать муниципалам о проблемах дорожного строительства в городах республики и непосредственно влиять на формирование дорожной политики в регион», - говорит молодежный активист ОНФ Казбек Гойлубиев.
На днях в Региональное отделение Народного фронта поступило письмо от управления ЖКХ г.Махачкалы из которого следует, что отмеченные на интерактивной карте ОНФ улицы Богатырева, Шихсаидова, Пирогова, Осипенко, Титова, Даганова включены в планы работ по ремонту дорог на 2017 год. Капитальные работы на улицах Шихсаидова, Пирогова и Осипенко уже завершены. Активисты Регионального отделения ОНФ выехали на указанные улицы города Махачкалы и убедились, что капитальный ремонт улиц Пирогова и Осипенко произведен. Кроме этого, ремонт проспекта Акушинского, ул.М.Ярагского, ул.Ахульго, ул.Общественная, помещенные жителями столицы республики интерактивную карту ОНФ, включены в план работ на 2018год. 
Напомним, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги или их участки.

Запись

1-нши сентябрь – байрам куьни

Токтас

«Намыс эркинлиги эм дин биригуьвлери акында» деген 1997-нши йылдынъ 26-ншы сентябриндеги № 125-ФЗ Федераллык законынынъ 4-нши статьясынынъ 7-нши пункты ман келисли кепте эм «Дагестан Республикасынынъ Муфтияты» деген ортакластырылган ислам дин организациясынынъ шакырувы бойынша Дагестан Республикасынынъ Оькимети 2017-нши йылдынъ 25-нши августындагы 184-нши номерли токтасы ман 2017-нши йылдынъ 1-нши сентябрь куьнин ислемейтаган байрам куьни деп токтастырган.

Запись

Билимлендируьв куллыкшыларын, студентлерди эм окувшыларды Билимлер куьни мен кутлайман!

Дагестанда, аьлиге дейим ийги билим алув аьдети берк тутылатаган республикада – Билимлер куьни баьри несиллерге де баалы. Школа окувшыларын, студентлерди, окытувшыларды эм ата-аналарды куваныш эм юрек телезуьв толтырады – алдыда янъы йол, яшавдынъ янъы кезеги. Яс дагестаншылар уьшин ол куьн янъы ислер мен, эсте сакланатаган йолыгыслар, алал дослык, дурыслыкты излестируьв эм яшав йолын сайлав ман толы болаяк. Ясуьйкен несиллер уьшин – янъы окув йылы оьз балалары уьшин навасызланув, оларга сапатлы билимлер алувга анъсатлыклар туьзуьв, олардынъ уьстинликлери эм етимислери уьшин оьктемлик пен эсте калаяк.

Ызгы йылларда биз республика билимлендируьв тармагында туьзилген осал аьллерди тайдырмага, ортак патшалык сынавларын беруьвде билим сырагыларын ашык эм коьринисли этпеге амал таптык. Ол зат федераллык толтырувшы власть органларынынъ эм Дагестаннынъ билимлендируьв ямагатынынъ биргелес аьрекети мен яшавга шыгарылды.

Аьлиги заманда республикада 29 школа курылысы юритиледи, солардынъ ишиннен 15-и 1-нши сентябрьде ашылаяк. Быйыл биз Каспийсктеги билимлендируьв учреждениелеринде уьш кезекте окув йорыгын тайдырамыз, баьри школа окувшыларын керекли окув китаплери мен канагатлаякпыз, окытувшылардынъ кыйын акын арттырув куллыкты армаган бардыраякпыз.

Буьгуьн бизим алдымызда янъы – дагестан школа окувшылары эм студентлери билим, интеллектуальли эм ян-эдаплык оьлшеми яктан элимиздинъ баска регионларындагы окувшыларга эм студентлерге енъ бермесин деген ниет пен алатаган билим сапатын оьстируьвге етисуьв борышы турады.

Янъы окув йылында баьринъизге де тынышлыкты, эмишликти, Дагестан эм Россия онъайлыгы уьшин уьстинликлер эм етимислер йорайман.

Р.Абдулатипов, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы.

Запись

Сыйлы окувшылар, окытувшылар, студентлер эм ата-аналар!

Сизди янъы окув йылынынъ басланувы ман кутлаймыз. 1-нши сентябрь элимиздинъ эм халкымыздынъ аьдетли байрамы – Билимлер куьни деп белгиленеди. Биз кайсы заманларда яшасак та, билим, илми, оьнер яшавымыздынъ айырылгысыз, бек маьнели эм керекли кесеги болып калады. Буьгуьнлерде тек билимли, илмидинъ тик йолы ман оьрге тармаскан яс несиллер районымызды, республикамызды, элимизди аякка тургызып, илгери оьрлентип болаяк. Баьринъизге де ден савлыкты, ийги окувды, уьйкен уьстинликлерди эм коьп яхшылыкларды йораймыз!

М.Аджеков, «Ногайский район» МР аькимбасы.

Р.Насыров, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели.

Запись

Сыйлы окувшылар, окытувшылар, студентлер эм ата-аналар!

Сизди янъы окув йылынынъ басланувы ман кутлаймыз. 1-нши сентябрь элимиздинъ эм халкымыздынъ аьдетли байрамы – Билимлер куьни деп белгиленеди. Биз кайсы заманларда яшасак та, билим, илми, оьнер яшавымыздынъ айырылгысыз, бек маьнели эм керекли кесеги болып калады. Буьгуьнлерде тек билимли, илмидинъ тик йолы ман оьрге тармаскан яс несиллер районымызды, республикамызды, элимизди аякка тургызып, илгери оьрлентип болаяк. Баьринъизге де ден савлыкты, ийги окувды, уьйкен уьстинликлерди эм коьп яхшылыкларды йораймыз!

М.Аджеков, «Ногайский район» МР аькимбасы.

Р.Насыров, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели.

Запись

Хош келдинъ, янъы окув йылы

Эртен – 1-нши сентябрь. Бизим уьйкен элимиз коьпйыллык ийги аьдетке бойсынып, Билимлер куьнин йолыгады. Сол куьн бизим аьр биримиздинъ эсимизде биринши куьз шувагы, ата-аналарымыздынъ йылы юзлери, туьрли туьсли шешекей байламлары, артта калган тувган уьйдинъ капысы эм алдымызда бизди хош коьрип алган школа босагасы ман сакланады. Сол босагадынъ аьр бир басамагы ман йогары мингендей, йыл сайын биз де класстан-класска бийик коьтерилгенмиз. Ама школа босагасы бизди оьстирип болып, баска балаларды карсы алады. Ол – язылмаган яшав законы.

Танъла тувган школамыздынъ капылары кезекли кере бизим яс несиллеримиз уьшин ашылаяк. Онынъ саьнелери, класс боьлмелери тагы да кувнак анълы балалар сеслерине толаяк. Тыныклыкка коьмилген класс тактасы янында элимиздинъ тарихи, эсап, табиат, биология, физика, химия окув сабакларынынъ аьлемет ярык дуныялары окувшыларга оьз сырларын шешееклер.

Хош келдинъ янъы окув йылы! Яхшы йолга, окувшылар, окытувшылар, студентлер!

Запись

В Дагестане введены в эксплуатацию 25 домов по финальному этапу программы переселения из ветхого жилья

В Дагестане введены в строй все 25 запланированных к строительству многоквартирных домов последнего этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В новое жилье уже переселены несколько сотен семей.

До сентября 2017 года в новые благоустроенные квартиры переедут еще свыше 1600 человек. В настоящее время органы власти на местах проводят работу по оформлению необходимых для переселения документов.

В рамках реализации этапа 2016–2017 годов адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан» на территориях 5 муниципальных образований Республики Дагестан необходимо расселить 68 аварийных многоквартирных домов площадью 42,3 тысячи кв. метров, в которых проживают 3 140 граждан (987 семей).

Жилые помещения будут предоставлены в городах Дагестанские Огни (44 семьи), Дербенте – (502 семьи), Махачкале (430 семей), Южно-Сухокумске (3 семьи), а также в Тарумовском районе (8 семей).