Новость на родном

Аты авыл-элининъ эсинде сакланган

Дагестан Автоном Совет Социалист Республикасынынъ, алдынгысы Караногай районымыздынъ тарихин темирден де берк хасиетли, мамыктан да юмсак юрекли, йигерли эм йогары аьдемшилик сапатлары болган инсанлар кураганын буьгуьнлердеги ясларга айтсанъ эртегидей де болып коьринеди. Болса да уьйлеримиздеги документлер эм суьвретлер архивинде сакланган материаллар, ясуьйкенлердинъ эскеруьвлериндеги хабарлар, «Бу зат бизи мен сенинъ еринъ, бу зат бизи мен сенинъ...

Новость на родном

Алал иси мен сый казанган

Койшы. Ол ямгыр-шашында да, сувыкта да, исси шилледе де шет-кырыйсыз шоьлдинъ кырларында ат уьстинде яде яяв койларды багып, сав яшавын малшылык пан байланыстырып келген. Шынты койшы дайым ис аьрекетине уьйкен суьйими, куллыксуьерлиги, шыдамлыгы эм ян сезгирлиги мен баскаланып келген.

Новость на родном

Бактысын шоьл мен байланыстырган

1969-ншы йыл. Мичуринск каласындагы педагогикалык университетин тамамлаган сонъ, 22 ясларындагы кыз Тамбов областининъ авылындагы балаларга билим бермеге бараман, деп аьзирленеди. Ама бакты онынъ яшав йолын оьзинше онълады. Буьгуьнлерде Тамара Алексеевна Истомина Ногай районынынъ Кумлы авылында оьмирининъ яртысын яшап келеди. Оьз яшавынынъ 40 йылдан артыгын билимлендируьвге багыслап келген.

Новость на родном

Оьзининъ алаллыгы ман

Тавлылар 1830-ншы йыл коьп миллетли бирлик патшалык–имамат туьзгенлер. Онда мышыгызлар, ингушлар, аварлар, лезгинлер, лаклар эм Дагестаннынъ баска халклары киргенлер. Имам Шамиль – Кавказ тавлыларынынъ белгили аьскер басшысы, Сырт-Кавказ халкларынынъ миллет баьтири деп саналады.

Новость на родном

Асият Кумратова Дагестан Республикасынынъ Сый грамотасы ман савгаланды

Белгили ногай йырлавшымыз, РФ эм ДР Халк артисткасы, «Дагестан патшалык опера эм балет театры» ДР патшалык бюджет учреждениесининъ 1-нши категориялы хор артисткасы Асият Сулейман кызы Кумратовады ДАССР курылганлы 100 йыллыгы ман байланыста, Дагестан Республикасы алдында айырым етимислери, етискен ис уьстинликлери эм белсенли ямагат аьрекети уьшин ДР Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Сергей Меликовтынъ Указы ман...

Новость на родном

Толкындай толы яшав оьмиринде

Ногай районымыздынъ, республикамыздынъ эсли врачларынынъ бириси, ис ветераны, медицина илмилер кандидаты, Дагестан Республикасынынъ ат казанган врачы Ахмат Сулейман увылы Арсланов тувганлы 85 йыл толды. Сол йыллардынъ тап 60-тан артыгы демеге болады, элимиздинъ савлык саклав тармагына алаллык пан берилген. Соны ман бирге Ахмат Арсланов Расиль Заргишиев пен бирге районымызда энъ биринши кеспили врач-хирург, оьз тукымында врачлар...

Новость на родном

Коьрнекли ыз калдырган

Совет эм Россия композиторы, пианисти, Россия эм республика баргыларынынъ лауреаты, РФ эм ДР ат казанган саният аьрекетшиси Магомед Касумовка бу йыл 80 яс толаяк эди.

Новость на родном

Яв ман куьресте яшавын аямаган

Дагестан яшавшылары оьз йигитлиги эм коркынышсызлыгы ман данъклы. Аьвелгиден алып олар оьз элин, ерин явдан коршалайдылар, кыйынлыкка туьскенге кеше демей, куьн демей, ярдамга асыгадылар, керек болса оьзлерининъ яшавын да аямайдылар.

Новость на родном

Беркленген дослыгымыздынъ шайыты болады

Янъыларда видеобайланыс аркалы Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ исин толтырувшы Сергей Меликов, 2021-нши йылда ДАССР туьзилгенли 100 йыллыгын белгилевге багысланган шаралардынъ планынынъ толтырылувы акында соьйленген йыйында ортакшылык этти. Сол йыйында оннан баска болып, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ исин толтырувшы Абдулпатах Амирханов, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ эм Аькимбасынынъ администрациясынынъ етекшиси Алексей Гасанов, ДР Халк Йыйынынынъ Председателининъ орынбасары Камил Давдиев,...